Forsiden

Høringssvar fra Norges forskningsråd

Dato: 10.12.2019

Svartype: Med merknad

Høring om miljø og helse i barnehager og skoler – Høringssvar fra Forskningsrådet

Forskningsrådet takker for invitasjon til å komme med innspill til høringen om miljø og helse i barnehager og skole. Vi synes det er positivt at Helse- og omsorgsdepartementet sender forslaget om ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger på høring, siden de fleste barn i Norge er i barnehage eller skole mange timer hver dag, og dermed er arenaer som kan ha stor betydning for folkehelsen.

Det er svært viktig med forskningsbasert- og persontilpasset kunnskap om miljøet i barnehager, skole og skolefritidsordninger, for å gi politikere et best mulig kunnskapsgrunnlag for politikkutformingen på dette området. I denne sammenhengen vil vi spesielt peke på behovet for mer kunnskap om hvordan miljøet, både det fysiske og sosiale miljøet bør utformes for å sikre de yngste barna, barn med spesiell sårbarhet eller spesielle behov best mulig utvikling og bidra til å fremme god helse og livskvalitet. Et annet viktig aspekt er behovet for mer kunnskap om hvordan barnehager, skole og skolefritidsordninger kan bidra til mindre ulikhet i utdanning, samfunnsdeltakelse og helse. Økt forskningsinnsats er avgjørende for å få til dette.

Med vennlig hilsen

Norges forskningsråd

Vidar Skagestad

Avdelingsdirektør

Torbjørg Øyslebø

Avdeling for HELSE

Seniorrådgiver

Avdeling HELSE