Forsiden

Høringssvar fra Landslaget for mat og helse i skolen

Dato: 30.12.2019

Svartype: Med merknad

Landslaget for mat og helse i skolen (LMHS) er uenig i forslaget til § 9: (§ 9 Måltider og spisetid: Virksomheten skal sørge for gode rammer for måltider som ivaretar måltidets sosiale funksjoner. Virksomheten skal sørge for at barnehagebarn og elever får tilstrekkelig tid og ro til å spise).

LMHS mener formuleringen er for vag når krav til spisetid ikke er konkretisert med tidsangivelse. Barns rettigheter til spisetid må formuleres helt klart og tydelig i ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

LMHS ber om at barnehageeiere og skoleeiere forpliktes med en tydelig tidsramme i samsvar med Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltid i skolen og barnehagen. Den retningslinjen anbefaler minimum 20 minutter til å sise i skolen og minimum 30 minutter i barnehagen. Dette må sikres i den nye forskriften. Det vil pålegge barnehage- og skoleeiere å sørge for at alle barn og elever får tilstrekkelig ro og tid til å spise seg mette og vil øke mulighetene for å oppleve sosialt fellesskap og måltidsglede.

Det fremstår som lite logisk at departementet i kommentarene påpeker at barn er mer sårbare enn voksne og dermed trenger en forpliktende rett til tilstrekkelig tid til å spise - og samtidig innrømmer at dagens retningslinjer i praksis viser at barn og elever i mange tilfeller ikke gis tilstrekkelig tid til å spise opp matpakken. Likevel foreslår departementet å overlate til lokale myndigheter selv å bestemme praksis.

LMHS ber derfor om at departementet stiller konkrete tidskrav i § 9 i den nye forskriften slik at alle barn blir sikret minimum 30 minutter i barnehagen og minimum 20 minutter i skolen - til å spise.