Forsiden

Høringssvar fra Redd Barna

Dato: 27.12.2019

Svartype: Med merknad

Redd Barna takker for muligheten til å komme med en uttalelse til ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger.

Se vedlegg for fullstendig høringsuttalelse. Våre hovedinnspill i denne høringsuttalelsen er:

  • Redd Barna savner en barnets beste-vurdering i høringsnotatet. Når departement foreslår lovendringer som angår barn, plikter de å kartlegge barnets situasjon eller barns behov og man skal konkludere med hvilken løsning som er til barnets beste.
  • Alle elever har rett til å si sine meninger, bli lyttet til og tatt på alvor, samt få tilbakemeldinger på hvilke avgjørelser angående inneklima og uteområdet til elevene, som blir tatt i skolen og hvorfor de blir tatt.
  • Redd Barna anbefaler at ny forskrift om helse og miljø i barnehage, skole og skolefritidsordninger skal stille krav til universell utforming ettersom det vil fremme helse, trivsel og læring for alle barnehagebarn og elever.
  • Redd Barna anbefaler at det i ny forskrift stilles konkret krav til tid for spisetid: minimum 30 minutter i skolen og minimum 30 minutter i barnehagen.
  • Redd Barna støtter at kravene til rutiner og planer for sikkerhet og beredskap utvides til å omfatte overgrep og andre alvorlige hendelser. Redd Barna mener at departementet bør presisere og utdype ytterligere hva som menes med å «planlegge og drive» virksomheten i denne forbindelse, for eksempel igjennom beredskapsplaner, praktiske øvelser og kompetansehevingstiltak for ansatte om vold og overgrep mot barn.
  • Redd Barna fraråder å endre opplæringsloven § 9 A-7 ettersom vi er redde for at dette kan svekke elevenes rettssikkerhet. Vi anbefaler at dere beholder dagens ordning, slik at elever og foreldre sikres en klageinstans uavhengig av kommunen og kan påklage § 9 A-7-saker til Fylkesmannen.
  • Redd Barna er positive til at gjeldende forskriftskrav om informasjonsplikt videreføres, men tydeliggjøres i ny forskrift § 16.

Vedlegg