Forsiden

Høringssvar fra Handikappede barns foreldreforening

Dato: 30.12.2019

Handikappede barns foreldreforening (HBF) takker departementet for muligheten til å komme med innspill til forslag til forskrift om miljø og helse i barnehager, skole og skolefritidsordninger, med høringsfrist 31.12.2019. Forslaget vil erstatte gjeldende forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

Vi er positive til at forskriften heretter også inkluderer skolefritidsordninger og tilsvarende arenaer.

Leirskoler er fra departementets side foreslått tatt utenfor, og i så henseende er det en disharmoni med tidligere utsendt «Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven Leirskole og skolebytte i videregående opplæring» med høringsfrist 02.01.2019 hvor leirskoleopphold foreslås obligatorisk i skolen. Departementet viser i nåværende høringsnotat til at skoleeier uansett er ansvarlig for elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø er oppfylt på leirskole og andre utflukter i regi av skolen. En slik unnlatelse medfører i praksis at kommunen har begrenset tilsynsmyndighet for den viktige læringsarenaen leirskoler er. HBF vil derfor henstille departementet til å innta leirskoler i forskriften.

Vi har videre følgende merknader omkring barn i barnehage:
I dagens tredje kapittel i gjeldene forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. heter det: «§ 9.Utforming og innredning: Funksjonshemmedes behov skal ivaretas.» Vi ser dette er utelatt i forslaget som er på høring. Det er ikke angitt noen forklaring på hvorfor dette skal er utelatt. Vi mener at barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage ved ny forskrift ikke skal ha dårligere rettigheter enn før endring.

Fra opplæringsloven: § 9 A-7.Det fysiske miljøet tredje ledd: Alle elevar har rett til ein arbeidsplass som er tilpassa behova deira. Skolen skal innreiast slik at det blir teke omsyn til dei elevane ved skolen som har funksjonshemmingar.

Tilsvarende formulering er ikke å finne i Lov om barnehager (barnehageloven). Ny forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler blir dermed hva som regulerer de fysiske forholdene i barnehagen, og som gjør at de kan føres tilsyn med.

I temaheftet om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen står det (Bodil Mørland, Kunnskapsdepartementet, 2008): «Barn med nedsatt funksjonsevne har et særlig vern. I FNs barnekonvensjon artikkel 23 står det at barn med psykisk og fysisk funksjonshemning har rett til et fullverdig liv som sikrer dets verdighet, fremmer selvtillit og letter barnets aktive deltakelse i samfunnet».

Hensiktsmessig og godt planlagt fysiske utforming og tilrettelegging av barnehager kan bidra til inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne, og mangel på det vil kunne bidra til flere funksjonshemmende barrierer.

Ved fjerning av denne formuleringen fra forskriften for barnehager vil det fysiske miljøet i eksisterende, eldre barnehager ikke lenger være regulert eller kunne føres tilsyn med.

Siden det ikke er korrekt at andre ledd i § 9 om utforming og innredning dobbeltreguleres, forutsetter vi at ordlyden ikke tas ut av forskriften. Subsidiært at det gjennomføres tilsvarende endring i barnehageloven om det fysiske miljøet: At alle barn har rett til leke- og oppholdsarealer som er tilpasset behovene deres. At barnehagen skal innredes slik at det blir tatt hensyn til barn med funksjonshemminger.