Høringssvar fra Fleksibel utdanning Norge

Fleksibel utdanning Norges høringssvar til forslag om forskrift om gradsbetegnelser i høyere yrkesfaglig utdanning

Dato: 03.09.2018

Svartype: Med merknad

Fleksibel utdanning Norge (FuN) takker for anledningen til å avgi høringssvar til forslag om forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning.

Det er positivt at departementet i sitt forslag til ny forskrift har valgt å legge vekt på anbefalingen fra Nasjonalt fagskoleråds arbeidsgruppe fra februar 2018. Fagskolerådet er et viktig organ for en samlet fagskolesektor.

I rapporten ble det anbefalt at et norsk gradssystem for fagskoleutdanning måtte omfatte engelske betegnelser. Internasjonalisering av høyere utdannelse, inkludert yrkesfaglig, er et uttalt mål fra Kunnskapsdepartementet og fra Stortinget. Mange fagskoleutdanninger, særlig maritime og tekniske, retter seg dessuten mot internasjonale arbeidsmarkeder. Forslaget fra fagskolerådet til engelske betegnelser var professional degree for fagskolegrad og higher professional degree for høyere fagskolegrad.

I høringsnotatet står det om eventuelle treårige fagskoleutdanninger: «Departementet vurderer det slik at treårige fagskoleutdanninger vil være omfattet av tilsvarende læringsutbyttekrav som toårige fagskoleutdanninger, og at mertiden utover to år skal dekke kravene til autorisasjon etc. Vi finner derfor at gradsbetegnelsen høyere fagskolegrad vil være dekkende både for toårig og treårig fagskoleutdanning.» FuN har tidligere støttet forslag om at det åpnes for treårige fagskoleutdanninger der det er nødvendig. Premissene for forslaget utelukket slik vi forsto dem ikke at det kunne være behov for en høyere yrkesfaglig utdanning der en stor del av læringsutbyttebeskrivelsene vil måtte ligge på nivå 6 i NKR. Vi er enige i at høyere fagskolegrad kan være dekkende for fremtidig treårige fagskoleutdanninger, men ikke at det nødvendigvis være slik.

 

Konklusjon:

Vi støtter forslaget til gradsbetegnelsene fagskolegrad for fagskoleutdanning med 60-90 studiepoeng og høyere fagskolegrad for fagskoleutdanning med 120 studiepoeng.

Vi mener at gradsbetegnelsene er ufullstendige uten likeverdige engelske alternativer, og slutter oss til forslagene fra fagskolerådet: professional degree for grader på 60-90 studiepoeng og higher professional degree for grader på 120 studiepoeng.

Vi mener at eventuelle fremtidige treårige fagskoleutdannelser ikke bør låses til nivå 5.2 i NKR via gradsbetegnelse, men at høyere fagskolegrad/ higher Professional degree skal kunne brukes dersom en slik utdanning ligger på nivå 5.2.

Vi støtter forslaget om at fagskolene skal ha rett til å skrive ut nye vitnemål med gradsbetegnelse og studiepoeng for allerede uteksaminerte kandidater som ønsker et nytt vitnemål såfremt det opprinnelige studietilbudet var NOKUT-godkjent.