Høringssvar fra Avd. Forskning og innovasjon - Helse Sør-Øst RHF

Forskningsetikkloven - høringssvar fra Avd. Forskning og innovasjon Helse Sør-Øst RHF

Dato: 30.10.2015

Svartype: Med merknad

Vi viser til høringsnotat om Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i lov av 30. juni 2006 nr. 56 om behandling av etikk og redelighet i forskning (forskningsetikkloven).

Avd. forskning og innovasjon, Helse Sør-Øst RHF, har gjennomgått høringsnotatet og stiller seg bak forslag til endringer som er presentert i notatet. Vi er også gjort kjent med høringsuttalelse fra Oslo universitetssykehus HF til dette forslaget og støtter innspill gitt der.

Endringer i lovens § 3 Krav til forskere og forskningsinstitusjoner framhever forskningsinstitusjonenes systemansvar for forskningsetikk. Etablering av et lovpålagt systemansvar er viktig, og forventningene til systemansvar er i Helse Sør-Øst også nedfelt i Regional strategi for forskning og innovasjon (2013-2016) med teksten: “God forskningsetikk skal være forankret hos den enkelte forsker, hos forskningsledere og som systemansvar i helseforetakene og skal følge internasjonalt anerkjente retningslinjer…” Dette ansvaret er ikke begrenset til godkjenningsprosessene i de regionale komiteene for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, men følger forskningsledelse, prosjektledere og forskere i alle faser av forskningen.

Som finansiør av forskningsprosjekter, deler ikke Helse Sør-Øst RHF den forskningsansvarliges plikter, men har ansvar for å legge til grunn etiske prinsipper for alle prosesser knyttet til forskningsforvaltningen. I den regionale strategien beskrives dette ved: “Forvaltningen av midler til forskning og innovasjon i helseregionen skal omfatte gode, åpne og habile prosesser basert på faglig forsvarlige vurderinger. Prosessene skal innrettes slik at forskningsmiljøenes ressursbruk på administrasjon reduseres mest mulig. Forvaltningen skal understøtte redelighet og god kvalitet i forskning og innovasjon og være koordinert med andre aktører.“

Forskningsfinansiører har også et samfunnsansvar for å bygge opp gode forvaltningsprosesser for å understøtte etisk forsvarlig forskning av høy kvalitet. På denne måten bidrar forvaltningen til at forskningen på best mulig måte kan komme forskningsdeltakere, brukere og samfunnet for øvrig til gode uten at den gjør skade.

Forslagets § 7 Rett til å melde om brudd på anerkjente etiske normer berører retten til å være anonym under innrapportering av brudd på etiske normer. Slik innrapportering kan også være begrunnet i arbeidskonflikt, og det vil være viktig at institusjonene også støttes av tiltak og ordninger som er innrettet for å håndtere dette på en etisk forsvarlig måte. Vi ønsker i denne sammenhengen å trekke fram ordningen med forskningsombud som opptrer som en uavhengig part og sørger for at spørsmål om vitenskapelig uredelighet blir ivaretatt for alle berørte parter. Dette er et viktig bidrag til at terskelen for konflikthåndtering senkes og etablerer en nødvendig diskusjonsarena. Våre erfaringer med forskningsombudsordningen i en slik sammenheng er gode.