Høringssvar fra Museum Stavanger

Revisjon av forskningsetikkloven

Dato: 29.10.2015

Svartype: Med merknad

Museum Stavanger slutter seg til Norges museumsforbunds høringsuttalelse datert 23.10.2015.

Spesielt mener vi det er uheldig at museene ikke er nevnt i høringsnotatet. Forskningsetikkloven bør også omfatte museene.

Videre vil vi påpeke at museenes arbeid med forskningsbaserte utstillinger bør være underlagt samme forskningsetiske prinsipper som vitenskapelig publisering.

Museum Stavanger vil støtte et eventuelt initiativ i museumsforbundet for å få opprettet et eget etisk utvalg for medlemsmuseene.

Med vennlig hilsen,

Siri Aavitsland, administrerende direktør

Harald Hamre, forskningskoordinator