Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringssvar fra Høgskolen i Oslo og Akershus

Høringssvar forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning

Dato: 29.04.2015

Svartype: Med merknad

 Høgskolen i Oslo og Akershus viser til Kunnskapsdepartementets brev av 21. januar 2014. 

Høgskolen støtter i all hovedsak forslag til endringer som er sendt på høring, men har følgende kommentarer til enkelte av bestemmelsene.

Til endret § 1. Virkeområde

HiOA støtter forslaget til endring, herunder forlaget til hvilke nye bachelorutdanninger som skal omfattes av skikkethetsvurderingen og at etter- og videreutdanninger også skal være omfattet.

 Flere av etter- og videre utdanninger er imidlertid blitt/blir masterutdanninger. Samme begrunnelse for å innta etter- og videreutdanninger gjelder også for å innta masterstudier. Det kan gå mange år fra en student har fullført grunnutdanningen til vedkommende tar en master. Det at en student er skikket til å være sykepleier, betyr ikke at vedkommende er skikket til å være spesialsykepleier.

 HiOA foreslår derfor at også masterutdanninger inntas i bestemmelsen siste ledd.

 Til endret § 2. Formålet med skikkethetsvurdering

 HiOA støtter forslaget om og innholdet i formålsbestemmelsen.

 Til endret §§ 3-4 og ny § 5. Vurderingskriteriene

HiOA ønsker at vurderingskriteriene samordnes. De kriteriene som er likelydende i §§ 3, 4 og 5 og som gjelder for alle utdanningene bør stå samlet. Kriterier som er spesifikke for den enkelte utdanning kan deretter trekkes fram spesielt.

HiOA mener at kriteriet i § 4 bokstav d også skal gjelde for lærerutdanningene og profesjonsutdanninger i teologi. Bruk av rusmidler eller medikamenter på ulovlig vis er heller ikke forenlig med utøvelse av disse yrkene.

På samme måte mener HiOA at kriteriene i § 5 bokstav d og § 4 bokstav c om truende og krenkende adferd, bør gjelde lærerutdanningene.

Til ny § 6. Informasjon til studentene.

HiOA støtter forslaget om å presisere institusjonens plikt til å informere studentene om skikkethetsvurderingen og hva den innebærer.

 Kommentar om informasjon internt

Det er mye som tyder på at praksisfeltet spesielt men også ansatte på egen institusjon ikke nødvendigvis kjenner til skikkethetsvurderingen og hva den innebærer. Fokuset på og hvor mye ressurser som brukes på skikkethetsarbeid varierer mellom institusjonene.

Departementet uttaler at behovet for opplæring bør vurderes og håndteres av den enkelte institusjon.

For å sikre kvalitet i skikkethetsarbeidet etterspør HiOA likevel en egen bestemmelse eller en presisering i rundskrivet om institusjonens plikt til å gjøre ordningen kjent på egen institusjon og praksisfelt.

Til ny § 7. Skikkethetsnemnd

Det er viktig med en bredt sammensatt nemnd. Etter HiOAs vurdering bør skikkethetsnemnda fortsatt bestå av to studentrepresentanter og to representanter fra praksisfeltet, men mener at en faglærer bør være tilstrekkelig.

Til ny § 8. Institusjonsansvarlig

Kompetansen til institusjonsansvarlig og lengden på oppnevningsperioden fremgår ikke av forskrift. HiOA foreslår at det i rundskrivet presiseres at institusjonsansvarlig må ha god kunnskap om profesjonsutdanning og at det er viktig med kontinuitet. HiOA foreslår derfor at oppnevningen følger som hovedregel en åremålsperiode på fire år med mulighet for forlengelse.

§ 9. Tvilsmelding

HiOA ser at det kan være situasjoner hvor det er viktig at studenter kan være anonyme overfor den studenten har meldt tvil om. Dette er særlig viktig i de tilfellene der det er fare for represalier. Vi ber om at dette blir omtalt nærmere i rundskrivet.

§ 10. Behandling hos institusjonsansvarlig

 Skikkethetsvurderingen inneholder som regel flere samtaler enn vurderingssamtalen. Studentene får i de fleste saker utvidet veiledning og oppfølging.

 Vi foreslår derfor følgende:

«Institusjonsansvarlig har ansvar for at utvidet veiledning blir iverksatt. Den utvidede veiledningen må dokumenteres skriftlig og rapportene må inneholde en vurdering av studentens forutsetninger for utøvelse av yrket i forhold til de vurderingskriteriene veiledningen rettes mot.»

 Rapporter fra den utvidede veiledning vil inngå som en sentral del av innholdet i studentenes oppfølgingssamtaler med institusjonsansvarlig.

 Vi støtter departementets vurdering om at det ikke er mulig å regulere omfang og tidsbruk i skikkethetssaker.

 Til ny § 11. Behandling i skikkethetsnemnda

 HiOA mener at det bør åpnes for opprettelse av regionale skikkethetsnemnder. Dette vil kunne gi skikkethetsnemndene større erfaringsgrunnlag, og slik heve kvaliteten på arbeidet.

Dagens forskrift er ikke tydelig på hvilken utdanning studenten kan stenges ute fra. Per i dag står det utdanningen. Det blir av mange tolket som den spesifikke utdanningen studenten går på som vernepleier, faglærer, lege også videre. Høgskoler og universiteter har flere utdanninger innen helse- og sosialfag og lærerutdanninger. HiOA mener at det må være en mulighet til å utestenge studenten fra alle tilsvarende utdanninger der studenten kan komme i kontakt med pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre som regelverket er ment å beskytte.  

Til endret § 12. Behandling i styret/institusjonens klagenemnd. Utestengingsperiode

HiOA støtter forslaget om at studenten kan utestenges i lengre tid en tre år i særlig graverende tilfeller. HiOA mener at det også må kunne stilles vilkår for å gjenoppta utdanningen for studenten som utestenges i fem år, ikke bare for studenten som utestenges kortere.

Sentralt register

RUST registeret må ha rutiner som inkluderer alle utdanninger som omfattes av skikkethetsvurdering.

Andre forhold

HiOA ønsker en hjemmel for å kunne fullføre behandlingen av en påbegynt skikkethetssak selv om studenten slutter. En sak regnes som påbegynt når tvilsmelding er mottatt av institusjonsansvarlig.

Ressursbruk

Institusjonsansvarlige er som regel den som informerer om skikkethetsvurdering både for praksisfelt, ansatte og studenter på ulike utdanninger. Hver vurderingssamtale krever mye for- og etterarbeid.

Oppfølgings samtaler og eventuelle saksfremlegg til nemnd krever mye ressurser. Utvidet veiledning skal følges opp, og kontakt med samarbeidspartnere krever mye tid. Vi mener at følgende kan presiseres i rundskrivet eller på annen måte:

«Institusjonen har ansvar for at det settes av tilstrekkelig med ressurser til institusjonsansvarlig og det arbeidet som gjøres i forhold til skikkethetsvurdering.»

Med hilsen

Kari Toverud Jensen       Ann Elisabeth Wedø              rektor                                høgskoledirektør

                            

                                             

 

Til toppen