Høringssvar fra Concedo ASA

Dato: 26.03.2019

TFO 2019 – Høring – forslag til blokker til utlysning

TFO-ordningen har vært meget viktig for den verdiskapningen som har skjedd ved letevirksomhet på norsk kontinentalsokkel de siste ti årene. Dette vil også være tilfelle i framtiden.

Nye funn nær eksisterende felt bidrar til forlenget levetid på feltene. Dette bidrar både til verdiskapning og mest mulig miljøvennlig produksjon. Nye gassfunn bidrar også til optimal utnyttelse av den norske gass-infrastrukturen. TFO-ordningen bidrar til at nye områdeløsninger for utbygging raskt kan utløse ny leteaktivitet som støtter opp om disse løsningene.

Concedo støtter derfor den foreslåtte utvidelsen for TFO 2019.