Høringssvar fra Frivillighet Norge

Høringsuttalelse - Utkast til ny personopplysningslov

Dato: 16.10.2017

Svartype: Med merknad

Vi viser til høringsbrev av 6. juli 2017 om utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett.

Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner og har i dag over 300 medlemmer fra alle typer foreninger innen frivillig sektor. Våre medlemmer representerer omlag 50 000 lokallag og foreninger over hele Norge.

Frivillige organisasjoner er avhengige av publikums tillit. Brudd på innbyggernes personvern kan bety at organisasjoner mister denne tilliten. Det er derfor svært viktig at bredden av frivillige organisasjoner forstår personvernreglene og er i stand til å følge disse opp på en god måte.

Det finnes rundt 100 000 lag og foreninger i Norge. De aller fleste av disse er små foreninger med liten økonomi og i all hovedsak basert på medlemmenes frivillige innsats. Det er viktig å ta høyde for dette når nye lover og regler vedtas. Lover og regler må utformes slik at de ikke pålegger frivilligheten økt byråkrati, og det offentlige må ta ansvar for at frivillige virksomheter får kjennskap til regelverket gjennom tilpasset informasjon og veiledning.

 

Vårt hovedinnspill er at Regjeringen i forbindelse med, og i etterkant av, gjennomføringen av EUs personvernforordning i norsk rett må fokusere spesielt på behovet for informasjon og verktøy rettet mot bredden av frivillige organisasjoner.

 

Behandling av personopplysninger i frivillig sektor

De aller fleste frivillige organisasjoner behandler personopplysninger. Typisk vil organisasjoner behandle opplysninger om medlemmer, medlemmers familie, frivillige, tillitsvalgte, ansatte, støttespillere, givere og kontaktpersoner organisasjonen forholder seg til. Typiske opplysninger kan være navn, fødselsdato, adresser (fysisk og e-post), status for kontingentinnbetaling, personnummer, giverhistorikk, etc. Enkelte organisasjoner behandler også sensitiv personinformasjon, som kan være informasjon om diagnoser, politisk tilhørighet, religion eller seksuell legning, om personen har levert politiattest eller andre forhold. For noen organisasjoner kan det at man står oppført som medlem i seg selv være en sensitiv personopplysning, for eksempel medlemskap i en tros- eller livssynsbasert organisasjon. Frivillige organisasjoner behandler også ofte bilder og film hvor medlemmer og deltakere i organisasjoners aktiviteter kan være identifiserbare.

Noen opplysninger følger av det offentliges krav om for eksempel dokumentasjon av antall medlemmer, kurstimer eller gaver som utløser skattefradrag. Andre opplysninger behandles fordi organisasjonen selv trenger opplysningene for å følge opp medlemmer og givere. 

Lite tilgjengelig regelverk for frivillig sektor

Frivillighet Norge får tilbakemeldinger fra medlemsorganisasjoner om at de opplever at lover og regelverk som gjelder personvern først og fremst er utviklet på næringslivets og det offentliges premisser. Dette gjelder også for veiledningsmateriell og store deler av opplæringstilbudet knyttet til personvern.

Ved gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett blir situasjonen enda mer kompleks, siden forordningen ikke følger den vanlige formen for utforming av lover og regelverk i Norge. Når regelverket er lite tilgjengelig blir det også utfordrende å vite hvilke krav som skal gjelde.

Videre har frivillige organisasjoner særskilte egenskaper som påvirker deres muligheter til å følge opp personvern. Tradisjonelt er frivillige organisasjoner bygd opp med sentralledd, regionale ledd og lokalledd som alle er juridisk selvstendige enheter knyttet sammen gjennom vedtekter. Systemer og rutiner må kunne følges opp av lokale tillitsvalgte som i de alle fleste tilfeller er frivillige, og ofte i roller hvor det er mye gjennomtrekk.

Forordningen oppfordrer til at det etableres bransjenormer for å sikre at en sektor eller en bransje behandler personopplysninger på en god måte. For frivillig sektor eksisterer det en bransjenorm utarbeidet av Norges Innsamlingsråd som tar utgangspunkt i innsamlingsområdet. Bransjenormen oppfattes imidlertid ikke som tilpasset den store bredden av organisasjoner og aktiviteter i frivillig sektor. Frivillighet Norge vil i løpet av høsten 2017 utarbeide informasjonsmateriell som utfyller Innsamlingsrådets bransjenorm.

Frivillighet Norges innspill

Den nye personopplysningsloven gjør at behovet for å bruke ressurser på å følge opp personvern i frivilligheten øker. Frivillighet Norge ber om at:

  • Regjeringen i forbindelse med, og i etterkant av, gjennomføringen av EUs personvernforordning i norsk rett fokuserer spesielt på behovet for informasjon og verktøy rettet mot bredden av frivillige organisasjoner.
  • Regjeringen sørger for forutsigbare og gode rammebetingelser til organisasjonene slik at de har kapasitet til å følge opp personvern, og mulighet til å investere i hensiktsmessige verktøy i form av medlemssystemer, nettsideløsninger, etc.
  • Regjeringen fokuserer på frivillig sektor i arbeidet med forenkling og avbyråkratisering.

Frivillighet Norge bidrar gjerne med kunnskap om frivillig sektors utfordringer og behov i forbindelse med dette arbeidet.

 

Med vennlig hilsen

 

Stian Slotterøy Johnsen
Generalsekretær
Frivillighet Norge