Høringssvar fra Redd Barna

Redd Barnas høring om ny personopplysningslov

Dato: 16.10.2017

Svartype: Med merknad

Vi viser til høring om ny personopplysningslov, og vi takker for muligheten til å gi innspill.

Redd Barna er en barnerettighetsorganisasjon som blant annet arbeider med barns bruk av internett og sosiale medier, for å styrke samfunnets forpliktelse til å bedre barns beskyttelse og samfunnsdeltakelse i tilknytning til barns bruk av internett og sosiale medier.

Redd Barna har innspill til følgende:

Punkt 32, Behandling av barns personopplysninger:

  • Redd Barna støtter høringsnotatets forslag om å fastsette aldersgrense for barns samtykke (uten foreldrenes samtykke) til behandling av personopplysninger ved informasjonssamfunnstjenester til 13 år.
  • Vi mener at det er positivt at det understrekes i et fortalepunkt at samtykke fra den som har foreldreansvaret ikke bør være nødvendig i forbindelse med forebyggings- eller rådgivningstjenester. Vi mener det er viktig å klargjøre hvilke tjenester som vil kunne omfattes av dette, og at det må utarbeides klare og tydelige retningslinjer for ivaretakelse av barns personvern i disse tjenestene.
  • Vi mener det må utrede bedre hva som er konsekvensene av å ikke gi barn mulighet til å samtykke til tjenester som behandler sensitive personopplysninger før barnet er 18 år. Det er viktig å utrede om det kan være til barnets beste å kunne ha tilgang til tjenestene, uten foresattes samtykke, før barnet er 18 år. Redd Barna mener det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap for å fastslå når det vil være til barnets beste å kunne gi samtykke til å behandle sensitive opplysninger.

Punkt 34, Kameraovervåking:

  • Vi stiller oss positive til å begrense muligheten for å overvåke barnehager og skoler. Å overvåke barn i barnehagen og skolen kan være i konflikt med barns rett til personvern. Vi mener at det er viktig å begrense muligheter for å overvåke barn fordi det kan være en fare for misbruk for å overvåke elevene framfor å prioritere på god bemanning på skoler og barnehager.

Generelt om fravær av et helhetlig barneperspektiv

Som det framgår at høringsnotatet (punkt 32.2.1) innholder forordningen enkelte spredte artikler og fortalepunkter om behandling av barns personopplysninger, men den gir ingen samlet enhetlig regulering av temaet. Vi mener det er viktig at departementet i tiden framover likevel arbeider med ulike tiltak for å sikre barns personvern og legger barns rettigheter til grunn i dette arbeidet. Vi etterlyser særlig virkemidler for å bedre beskytte barn mot foreldres skadelige eksponering av barn, ettersom §11 ikke vil videreføres i ny lov. Redd Barna har gjennom arbeid med barnevern og sosiale medier, og vårt generelle informasjonsarbeid med nettvett dokumentert at barn uttrykker et behov for bedre vern mot foreldre som tar valg i sosiale medier som kan være i konflikt med barnets beste. Videre mener vi at økt digitalisering i skolen, barns oppvekstarenaer og tjenester forplikter samfunnet til å jobbe enda systematisk for å sikre barns personvern og barns rettigheter på digitale arenaer.

 

Thale Skybak                                                                          Kaja Hegg

Seksjonsleder                                                                          Rådgiver

Redd Barna                                                                             Redd Barna

 

 

Vedlegg