Høringssvar fra Felles fra Personvernombud innen og i tilknytning til helse og forskning

Personvernombud versus personvernrådgiver

Dato: 16.10.2017

Svartype: Med merknad

Dette innspillet til høring dekker kun valg av navn på personvernrådgiver, og er sendt felles fra personvernombud som har sitt virke innen og i tilknytning til helse og forskning.

Departementet har valgt å benytte begrepet personvernrådgiver i stedet for personvernombud med den begrunnelse at det er den definisjonen som er brukt i den norske oversettelsen av direktivet om behandling av personopplysninger i straffesakskjeden.  Straffesakskjedelovens personvernrådgiver har ikke samme mandat eller oppgaver og har ikke samme lovmessige beskyttelse som personvernombudet har etter forordningen. Tvertimot inneholder straffesakskjedeloven bestemmelser i direkte retning  av at ved konflikt mellom "politihensyn" og "personvernrådgiverhensyn", skal personvernrådgiverhensynet vike, som ikke samsvarer med forordningens fokus på personvern. 

Oversettelsen er uheldig og vi anbefaler at man anvender det innarbeidede begrepet «personvernombud» i stedet.   

Forordningen tydeliggjør ombudets rolle og uavhengighet, hvilket bedre fremkommer ved bruk av personvernombud enn personvernrådgiver. Personvernombudet er videre en godt innarbeidet tittel både ved sykehus og tilhørende forskningsmiljø, andre samfunnssektorer og publikum og pasienter. Bruken av ordet «ombud» avspeiler ansvar og myndighet på en god måte, som samsvarer med forordningen. 

Den engelske versjonens bruk av «Data Protection Officer» angir en tydeligere rolle og ansvar i virksomheten. En utfasing av «personvernombud» og innføring av «personvernrådgiver», innebærer en risiko for at funksjonen blir mindre tydelig. Dette vil være i strid med forordningens intensjon. Det anføres at begrepet personvernrådgiver er benyttet i politiregisterloven. Vi mener dette ikke bør tillegges avgjørende vekt, se også endret innhold referert i avsnitt over. Personvernombud innen helse har vært et begrep siden 2003, og har dermed langt lengre innarbeidelse enn hva som er tilfellet for politiregisterloven. 

Det er rundt 600 virksomheter med personvernombud og det er uheldig om alle disse må omdefineres til «rådgivere». Rådgiver er også en stillingskode i det offentlige, som ikke er egnet til å underbygge kravet til funksjonens uavhengighet. En utfasing av «personvernombud» og innføring av «personvernrådgiver», innebærer en risiko for at funksjonen blir mindre tydelig. Dette vil være i strid med forordningens intensjon. 

Siden funksjonen ikke endres mot å ha en mindre betydning og at personvernombud er en riktigere betegnelse enn personvernrådgiver ut i fra hvilke oppgaver som ligger til rollen og plassering i organisasjonen, så mener vi at tittelen personvernombud bør beholdes.

 

Med vennlig hilsen 

'Kjønstad, Liv Sofie' <LivSofie.Kjonstad@helse-nordtrondelag.no>; - Juridisk Rådgiver/Personvernombud

'Røset, Øyvind' <Oyvind.Roset@helse-midt.no>;

'Ingrid Jacobsen' <Ingrid.Jacobsen@hioa.no>; ' - personvernombud

Røyset, Bodil' <Bodil.Royset@helse-mr.no>; ' - personvernombud

Sand, Birgitte Wirum' <Birgitte.Wirum.Sand@fhi.no>;

'Jordet, Fredrik Høie' <FredrikHoie.Jordet@helse-nordtrondelag.no>; ' - Personvernombud for forskning/forskningsrådgiver

Anders Orpana' <Anders.Orpana@skogli.no>; - personvernombud

''Svellingen, Berit Ragnhild' <Berit.Svellingen@fhi.no>; personvernombud

Sand, Birgitte Wirum <Birgitte.Wirum.Sand@fhi.no>;

'Linda Svendsrud' <Linda.Svendsrud@ikomm.no>; personvernombud

'Kleppe, Christer' <christer.kleppe@helse-bergen.no>; personvernombud

Frode Hatten, 'Postboks, HFD, Personvernombodet' <sb_hfd_personvernombod@ihelse.net>; >; personvernombud

'steinar@kins.no';

'Marianne Høgetveit Myhren' <Marianne.Myhren@nsd.no>;

Vigdis Namtvedt Kvalheim <Vigdis.Kvalheim@nsd.no>;

Inga Brautaset <Inga.Brautaset@nsd.no>;

'Henriette Henriksen' <Henriette.Henriksen@vestreviken.no>;personvernombud

'Kjetil.Helberg@sykehuspartner.no',  personvernombud

 

Heidi Thorstensen

----------------------------------------------------------------------

Heidi Thorstensen

Personvernombud/Informasjonssikkerhetsleder

Leder personvern og informasjonssikkerhet

Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling Oslo universitetssykehus Mobil: 48016349 Personvern: www.oslo-universitetssykehus.no/personvern