Høringssvar fra Finansdepartementet

Høringsuttalelse - utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Dato: 16.10.2017

Svartype: Med merknad

Finansdepartementet viser til Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev 6. juli 2017 om utkast til ny personopplysningslov og gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett.

I høringsnotatet punkt 6.4.3 er det foreslått en lovbestemmelse i utkastet til personopplysningslov § 12 om unntak fra formålsbegrensningen i artikkel 5 nr. 1 bokstav b og artikkel 6 nr. 4. Unntaket skal gjelde for offentlige myndigheter som har til oppgave å håndheve lovgivningen om arbeidsmiljø, trygd, skatter og avgifter og åpner for utveksling av informasjon så langt dette er nødvendig for å utføre lovpålagte tilsynsoppgaver.

Finansdepartementet viser til at offentlige myndigheter må ha hjemmel i eget regelverk for å kunne utveksle opplysninger som er underlagt taushetsplikt. Lovbestemmelsene åpner da for at offentlig myndighet kan utveksle opplysninger til et annet formål enn de er innhentet for, når formålet med behandlingen er omfattet av opplistingen i artikkel 23 (1). Finansdepartementet er derfor usikker på behovet for en egen lovbestemmelse om dette i personopplysningsloven.

Finansdepartementet støtter Justisdepartementets forståelse i høringsnotatet, under punkt. 7.1.3, om at behandlingsgrunnlagene i art. 6 ikke utgjør selvstendige rettslige grunnlag for behandling av personopplysninger, men må suppleres med et rettslig grunnlag i nasjonal rett. Finansdepartementet støtter også Justisdepartementets forståelse om at det ikke kreves lovbestemmelser som eksplisitt angir grunnlaget for behandling av personopplysninger, men at behovet må kunne utledes forutsetningsvis av det supplerende rettslige grunnlaget.

I høringsnotatet punkt 12.3.3 er det bedt om høringsinstansenes syn på om det er behov for unntak fra rettighetene i forordningen artiklene 16-22. Finansdepartementet støtter de unntakene som er foreslått. Vi er usikre på rekkevidden av bestemmelsen i artikkel 18 om rett til begrensning av behandling. Dersom bestemmelsen får anvendelse på områder hvor det anses at myndighetene driver masseforvaltning, for eksempel fastsetting av skatt og avgift, vil den være administrativt krevende å følge opp. Adgangen til å fastsette unntak bør i så fall vurderes nærmere. Eventuelle unntak fra de enkelte rettighetene bør også ses i sammenheng med en vurdering av de økonomiske- og administrative konsekvensene.

Departementet jobber med videre med et spørsmål knyttet til personvernforordningens betydning for MiFID II/MiFIR som kan være relevant for Justisdepartements høring. Ved behov vil vi ettersende kommentarer til dette innen kort tid.

 

 Med hilsen

 

Rino S. Lystad e.f.

fagdirektør

 

Bernhard Eggesbø

seniorskattejurist

 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer