Høringssvar fra Nei til EU

Høringssvar til ny personopplysningslov, som gjennomfører EUs personvernforordning

Dato: 13.10.2017

Svartype: Med merknad

Vi viser til departementets høring med frist 16. oktober.

Nei til EU er bekymret for at norsk lov på et så viktig og grunnleggende område for den enkelte borgeren erstattes av en forordning fra EU. Krav til personvern og regelverk i tilknytning til dette endres kontinuerlig i samfunnsutviklingen. Gjennom en forordning vil muligheten for nasjonale tilpasninger etter vår vurdering bli kraftig svekket eller til og med umulig.

I arbeidslivet vil det for eksempel på noen områder være ønskelig med sterkere vern av de ansatte gjennom å begrense arbeidsgivers mulighet til å innføre kontroll- og overvåkingssystemer. På andre områder kan det være ønskelig med bedre muligheter for utveksling av informasjon og innhenting av data for å eksempel å avdekke juks og ulovligheter.

Norsk lov endres normalt gjennom politiske vedtak og etter ryddige og godt gjennomførte prosesser. Lovverket skal være mest mulig oppdatert i forhold til utviklingen av samfunnet og dagens virkelighet.

Problemene med direktiver og forordninger gjennom EØS er som kjent at de gir svært liten mulighet for nasjonale hensyn. Dette bringer oss over på et av de viktigste temaene i den nye personopplysningsloven.

I høringsnotatet fra Justisdepartementet står det på side 18:

"Departementet foreslår å presisere at spesiallovgivningen må vike hvis den er i strid med forordningen. Etter EØS-loven § 2 skal bestemmelser i lov som tjener til å oppfylle forpliktelser etter EØS-avtalen, i tilfelle konflikt gå foran andre bestemmelser som regulerer samme forhold. En forskrift som tjener til å oppfylle forpliktelser etter avtalen, skal i tilfelle konflikt gå foran annen forskrift og også foran senere lov…"

Denne forrangen for EØS-regelverk er mildt sagt problematisk. I og med at forordningen dessuten inntas i norsk lovverk ordrett, er det ikke muligheter til å endre innholdet med utgangspunkt i nasjonale behov eller tilpasninger.

Vi er svært bekymret over at det nå ser ut til at konsesjonsplikt/meldeplikt bortfaller. I høringsnotatet side 9 heter det:

"Ytterligere en målsetting med personvernforordningen var å fjerne unødvendige administrative byrder for bedrifter. På denne bakgrunn ble det bl.a. annet foreslått ikke å videreføre systemet med meldeplikt til tilsynsmyndighetene ved behandling av personopplysninger"

Det fremgår med all tydelighet at fjerningen av meldeplikt kun er til arbeidsgivers fordel og etter all sannsynlighet vil føre til en mer inngripende grad av overvåkning i arbeidslivet uten myndighetskontroll.

Nei til EUs anbefaling er at forordningen ikke tas inn i EØS-avtalen.