Høringssvar fra Departementens sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Høringsuttalelse - utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Dato: 16.10.2017

Svartype: Med merknad

Høringssvar – utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

1.    Bakgrunn

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) er i hovedsak enig i at forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon og at det gis lovbestemmelser som utfyller bestemmelsene i forordningen.

2.    Forholdet til sikkerhetsloven

DSS kan ikke se at forholdet til eksisterende eller forslag til ny sikkerhetslov er vurdert spesielt. Det vises i den forbindelse til at også ugraderte informasjonssystemer foreslås omfattet av den nye sikkerhetsloven. I lovutkastet til ny personopplysningslov § 5, 2. punktum kan formuleringen være egnet til usikkerhet om hensynet til rikets sikkerhet skal gå foran dersom det er motstrid mellom sikkerhets- og personopplysningslov. DSS antar at sikkerhetsloven alltid skal rangeres høyest. DSS viser for øvrig til sikkerhetsloven § 5, jf sikkerhetsadministrasjonsforskriften § 4-1 om sikringstiltak.

3.    Ikrafttredelse

DSS anbefaler at lovens ikraftredelsestidspunkt koordineres med nye forskrifter.

 

 

Med hilsen

 

 

 

Thomas Bettum

avdelingsdirektør

Solveig Dutheil

Rådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer