Høringssvar fra Regelrådet

Uttalelse fra Regelrådet

Dato: 15.09.2017

Svartype: Med merknad

Det vises til forhåndsvarsel og avholdt overlevringsmøte.

Vedlagt følger Regelrådets uttalelse i saken.

Mvh
Sekretariatet for Regelrådet

Vedlegg