Høring om utkast til ny personopplysningslov – gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til ny personopplysningslov, som gjennomfører EUs personvernforordning i norsk rett. Departe¬mentet foreslår at forordningen gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon, det vil si at forordningen gjøres gjeldende som norsk rett gjennom en henvisnings-bestemmelse i den nye person¬opplysningsloven. Videre foreslår departementet lovbestemmelser som utfyller bestemmelsene i forordningen.

Status: På høring

Høringsfrist: 16.10.2017