Høringssvar fra PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Dato: 22.01.2019

Svartype: Med merknad

PBL har gjort seg kjent med hovedinnholdet i høringssaken og mener det ikke bør innføres krav til botid for utenlandske arbeidstakere fra tredjeland.

Et slikt botidskrav vil hindre en naturlig integrering i arbeidsmarkedet og bidra til at kvalifiserte mennesker ikke kan ta jobb før botidskravet er oppfylt. PBL mener dette er uheldig, også med tanke på innføringen av ny bemanningsnorm i barnehagene.

PBL mener videre at et botidskrav vil være til hinder for rask og god integrering. Samfunnet må finne andre ordninger som skal hindre at uegnede mennesker får innpass i norske barnehager og skoler.

PBL mener man bør finne andre løsninger som ikke i like stor grad generaliserer en stor gruppe mennesker, for eksempel ved å innhente attester fra tredjeland.

For det tilfellet at departementet skulle komme til at man ønsker å innføre hjemler som åpner for et botidskrav, så mener PBL at et slikt krav for alle tilfeller ikke må være lenger enn to år.