Høringssvar fra NHO

Dato: 03.12.2021

NHO støtter forslaget om at særskatten for petroleumsvirksomhet legges om til en kontantstrømskatt med umiddelbar utgiftsføring av nye investeringer. Vi er enig i at rammevilkårene for petroleumsvirksomheten bør utformes slik at det er størst mulig samsvar mellom selskapenes og samfunnets vurderinger. Forslaget vil gjøre særskatten nøytral, slik at lønnsomhetsvurderinger før og etter særskatt blir samsvarende. NHO legger også vekt på forutsigbarheten forslaget gir om fremtidige skatteregler for selskapene.

Departementet foreslår at særskatteverdien av underskudd utbetales i forbindelse med skatteoppgjøret. NHO er positiv til en ordning der selskapene gis anledning til å pantsette kravet om utbetaling av skatteverdien av underskudd.