Høringssvar fra Bybroen videregående skole

Dato: 13.12.2021

Gjelder:

62.13.1.5 Voksne – krav om vurdering av realkompetansen

62.13.3.2 Forskriftsbestemmelsen om at skoler nevnt ved navn i forskriften kan ta inn voksne søkere uten rett til videregående opplæring

Om Bybroen vgs

Bybroen vgs er en 113 år gammel lærereid frittstående skole med statsstøtte. Skolen har landets nest største kvote for elever som har brukt opp ungdomsretten sin, 95 plasser. Skolen har stor kvote for påbyggelever. Skolen kan ha maks 210 heltidselever, pt 190 fordelt på ca 270 hoder. Skolens spesialitet er integrering og fullføring av vgs, både i ordinært studiespes-løp, og for elever som tar delfag og har andre behov enn vanlige elever ved vgs. Skolens elevmasse representerer et mangfold i bakgrunn og alder: 23 nasjoner, elever fra alle fylker, i alderen 16-55 år. Skolen er liten og gir trygghet til elever som trenger å føle seg sett. De fleste skolene i Trøndelag er store, noen av disse sender elever som ikke trives hos dem, til Bybroen. Elevundersøkelsen viser at ingen rapporterer om mobbing.

I en reform som bl a handler om å utvide retten til å fullføre vgs, håper skolen på fortsatt å ha en definert plass i tilbudet, slik at skolens verdifulle arbeid og opparbeidede kompetansen også fremover kan bidra til at unge voksne elever fullfører sin vgs.

Bybroen vgs ønsker å påpeke:

1: Realkompetansevurdering, departementets forslag § 3-1, andre ledd

For elever som skal inn i ordinær vgs, er realkompetansevurdering en rettighet som kan nyttes når eleven ber om det. Dette kan antakelig være nyttig ved yrkesfag.

For voksne søkere til studiespesialisering ved en friskole, og som har brukt opp ungdomsretten sin, har realkompetansevurdering vært et pålegg. Den enkelte skolen måtte avtale med fylkeskommunen at de skulle gjennomføre vurderingen. Dette arbeidet oppleves som meningsløst, for det var så godt som aldri noe å vurdere ut over formalkompetansen. Der går det klart fram hvilke fag eleven trenger for å fullføre sin vgs. Godkjenningsøvelsen oppleves som forsinkende og unødvendig byråkrati. Bybroen vgs har erfart at dette kravet lager problemer ved inntaket. Bybroen vgs har måttet betale Trøndelag fylkeskommune for hver enkelt elev som realkompetansevurderes, og må ha vurderingen på plass for å få statsstøtte, jfr dagens forskrifter. Unntaket som ble gjort gjeldende fra 9. juni 2020, som reduserte behovet for slik vurdering, var bra, men Bybroen vgs må fortsatt få vurdert enkelte elever.

Bybroen vgs mener det er grunn til å anta at en slik godkjenning av realkompetansen for alle som i framtida kan få en rett til å supplere og fullføre sin vgs, er unødvendig. Formalkompetansen vil for de aller fleste være godt nok grunnlag, også for voksne elever.

Vi viser også til uttalelse fra NFFL.

2: Bortfall av kvote for å ta opp elever uten rett, jfr dagens forskrift §11-3 annet avsnitt

Her foreslår departementet å lage en egen høring med forslag om bortfall av denne retten. Som departementet beskriver har noen skoler, blant dem Bybroen vgs, siden 2004 hatt en eksplisitt forskriftsfestet rett til å ta opp elever som har brukt opp retten sin til å fullføre vgs.

Bybroen vgs har den nest største kvoten i landet, med 95 plasser. Departementet skriver at

“Forslaget om utvidet rett til videregående opplæring antas å føre til at det blir færre voksne uten rett til videregående opplæring i framtiden, og dermed flere voksne som kan søke seg til friskoler med grunnlag i at de har lovfestet rett til videregående opplæring.”

Selv om den historiske årsaken til forskriftsbestemmelsen virker uklar for noen i dag, har bestemmelsen virket, og dermed gitt voksne, som i utgangspunktet var uten rett til å fullføre sin vgs, en adgang til dette. Også nå presiserer §3-1 annet ledd at ved inntak til friskolene skal ungdom med rett gå foran voksne med rett. Hvordan skal dette forstås når alle voksne får rett, og ingen skoler har anledning til å fylle en kvote med voksne?

Bybroen vgs vil allerede nå signalisere at en ikke kan vite om en ny allmenn rettighet vil dekke alle de som i dag ikke har rett til fortsatt vgs, f eks voksne som har falt ut av arbeidslivet, eller unge voksne som trenger norsk evt engelsk for å kunne fortsette i høyere utdanning påbegynt i et annet land. I vår kvote med ikke-rett elever har vi for inneværende skoleår 70 elever med minoritetsbakgrunn. Vi kan ikke se at disse elevene vil få en rett ved de nevnte endringene i lovforslaget. Vi vet heller ikke hvordan offentlige skoler i sine opptak vil tilrettelegge for disse gruppene, som de normalt ikke har hatt på sin skole. Her har Bybroen vgs en spesiell erfaring og kompetanse som det vil være dumt å kaste vrak på. Selv om det innføres rett for “alle” til å fullføre vgs, vil vi advare mot å fjerne kvotene, i det minste fram til en får erfaring med hvordan den nye retten blir kjent og brukt.

Vi viser også til uttalelse fra NFFL.

Vennlig hilsen

Ragnhild Setsaas

Styreleder Bybroen vgs

Ranveig Gissinger

rektor Bybroen vgs