Høringssvar fra Marianne Øvregaard

Dato: 18.12.2021

Mine kommentarer til kap.24 i forslag til ny Opplæringslov:

Forslag til ny Opplæringslov legger opp til en mye mer aktiv rolle for PPT, som nå skal ha medansvar for ALLE elever - ikke bare de som trenger «spesialundervisning» (dette begrepet foreslås erstattet med «individuelt tilrettelagt opplæring» - flott!).

Det foreslås nå at dette medansvaret er hovedoppgaven til PPT, og at arbeidet med sakkyndige vurderinger blir kraftig nedjustert i og med at skolene selv overtar ansvaret for langt flere sakkyndige vurderinger (men de kan/bør selvfølgelig fortsatt spørre PPT til råds).

Ord som brukes flittig i kap. er at PPT skal støtte, hjelpe og bistå skolen. Dette er ord som er langt mer «aktive» enn ordet «veilede», som jeg som lærer opplever at PPT idag har som sitt mandat.

Og i praksis betyr det oftest at noen fra PPT veileder sosiallærer, som så igjen skal veilede lærer....som så skal veilede elev (event. foreldre). Dette er et passivt og ineffektivt system, og lærere er for tiden svært trøtte og leie av å måtte organisere og sette av tid til å bli «veiledet» av såkalte eksperter utenfor skolehverdagen. Vi trenger at PPT er fysisk tilstede i langt større grad og ser hvordan enkelteleven fungerer i klasserom, friminutt, i forhold til voksne osv. Og observasjoner, hjelp og direkte støtte i undervisningen fra PPT bør skje over en lengre periode, ikke bare enkelte stikk-innom- besøk.

Sitat fra forslag til ny Opplæringslov: «Det forebyggende arbeidet forutsetter et helhetlig blikk for alle elevene og det klassefellesskapet elevene inngår i». Dette er etter min mening så nær en kommer i formulering før en sier rett ut at PPT bør være lokalisert ute i skolene i mye tettere samarbeid med elever og lærere (f.eks. etter samme modell som Fagteamet i barnehagen. I vår kommune er brukerne svært fornøyd med PPT i barnehagene i motsetning til i skolene. Dette vet jeg som aktiv politiker i Hovedutvalg for Barn og Unge).

Viss en føyer til en setning i sitatet som f.eks. sier: «PPT bør derfor være lokalisert til skolene og samarbeide aktivt med elever og lærere i skolehverdagen» hadde en kommet et 7-milssteg videre i det systematiske forebyggingsarbeidet rundt eleven. Står dette ikke svart på hvitt i Opplæringsloven - iallefall som en anbefaling - vil PPT fortsatt sitte trygt i sine kontorer langt borte fra skolehverdagen, og fortsette å sende e-poster eller stikke sporadisk innom for å «veilede» lærere i forhold til enkeltelever.

Det er NÅ en har sjansen til å få til reell endring til det bedre - vi bør gripe den!

Ellers veldig fornøyd med resten av forslaget til ny Opplæringslov, spesielt endringen foreslått under Elevens læringsmiljø - paragraf 12-9 (som gjør lærere og rektorer til personlige rettssubjekt)

Mvh

Marianne Øvregaard (lærer med 35 års fartstid i skolen og spesiell interesse for systemet rundt spesialundervisningen)