Høringssvar fra RKK Salten - skoleeiernettverk

Dato: 03.12.2021

Innspill fra skoleeiere i Salten Kommunene

  • Kan det bli tydeligere hva skolemiljøutvalgets oppgaver skal være? Det må i alle fall komme frem i forarbeidene hvordan dette skal organiseres.
  • Vedrørende begrepene tilpasset vs universell opplæring er eierne positiv til de nye begrepene.
  • Skolemiljø; her er det store forksjeller i praksis. Det bør etter skoleeiernes syn komme bedre og tydeligere frem at skolelederne er forpliktet til å utdanne seg selv og jobbe med skolemiljøet. Dette for å sikre at jobben med skolemiljø gjennomføres i praksis. Skoleeierne i Salten mener en slik forpliktelse bør være lovpålagt i større grad enn etter dagens lov. Det vil også bidra til å sikre aktivitetsplikten.

Øvrig er det ingen innspill og skoleeierne i Salten stiller seg positivt til forslaget.