Høringssvar fra Norsk Forening for Musikkterapi

Dato: 19.12.2021

Om innsenderen

Norsk Forening for Musikkterapi (NFMT) ble stiftet i 1972 og har som hovedmål å fremme forståelsen for musikkterapi og etableringen av musikkterapeutisk praksis i Norge. Vi representerer blant andre musikkterapeuter som arbeider med barn og unge i grunnskolen, voksenopplæring og på spesialskoler. For mer informasjon se https://www.musikkterapi.no/

Høringssvar

Vårt høringssvar er rettet mot paragrafer § 11-9, § 17-2 og § 17-3, og avsnitt 22.6.3.6 Kompetansekrav for å gi individuelt tilrettelagt opplæring. Kort oppsummert er NFMT positive til departementets foreslåtte endringer.

Musikkterapeuter som arbeider i skolen jobber med elever i forskjellige situasjoner, som en del av tilpasset undervisning eller utfra vedtak. Musikkterapeuter har mastergrad, og skal plasseres i stillingskoder 7712 i KS og 3108 i Oslo kommune, i gruppen Lektor og stillinger med krav om mastergrad. Likevel plasseres mange musikkterapeuter som jobber i skolen i stillingsgruppen Lærer uten godkjent utdanning(7960), da arbeidsgiver tolker dagens opplæringslov som at musikkterapeuter som ikke har lærerutdanning kun kan plasseres i denne gruppen. Andre musikkterapeuter plasseres i de riktige stillingskodene, da arbeidsgiver ser at det er åpent for unntak fra kravet om lærerutdanning (§ 5-5 i dagens opplæringslov) hvis dette begrunnes utfra elevens behov. Hvordan arbeidsgiver tolker opplæringsloven fremstår nærmest tilfeldig, hvilket viser at det er behov for en tydeliggjøring av dagens opplæringslov med tanke på hvilke yrkesgrupper som kan arbeide med individuelt tilrettelagt opplæring.

NFMT vurderer det derfor som positivt at departementet foreslår å endre § 5-5, og at § 11-9 i forslaget understreker at unntak om kompetansekrav kan gjøres for personer med universitets- eller høgskoleutdanning som gjør de særlig godt egnet til å ivareta elevens behov. Dette er en tydeliggjøring av regelverket som kan gjøre det enklere for arbeidsgivere å ansette musikkterapeuter til å arbeide i individuelt tilrettelagt opplæring. Dette vil tjene barn som i dag kan ha nytte av tilrettelagte musikktilbud.
Å videreføre spesialpedagogisk hjelp mellom overgangen fra barnehage til skole er særdeles viktig. Barn som har hatt behov for spesialpedagogisk hjelp ved bruk av musikkterapi i barnehagen må kunne få et tilrettelagte musikktilbud inn i skolen av en musikkterapeut. Vi støtter derfor departementets vurdering om at det ikke skal stilles krav til spesialpedagogisk kompetanse for lærere som skal gi individuelt tilrettelagt opplæring, da dette vil kunne lede til at yrkesgrupper som i dag gir verdifulle tilbud til elever blir utelukket fra å arbeide med individuelt tilrettelagt opplæring.