Høringssvar fra Stjørdal kommunale foreldreutvalg

Dato: 16.12.2021

Høringsuttalelse til ny opplæringslov og endringer i friskolelova
Stadig flere snakker andre språk enn engelsk og norsk i Norge, og andelen elever som hverken snakker norsk eller engelsk er økende. Loven sier tydelig at alle barn har krav på skolegang. Friskolelova § 3-1 første ledd sier at alle som fyller vilkårene for inntak i offentlig skole er også sikret inntak i de internasjonale skoler. Dette betyr at alle skoler i Norge inkludert de internasjonale skolene er pålagt å ta imot elever selv om de hverken snakker norsk eller engelsk. Det er følgelig ikke lov å diskriminere elever på noen måte, dog heller ikke basert på språklige utfordringer.

Det er av største viktighet å hurtig opprette et kommunikasjonsspråk i skolen for eleven. Tidligere fikk ikke friskoler tilskudd til særskilt språkopplæring (Jvf. dagens friskolelov § 6-4.), men i forslag til endringer i lovteksten, § 3-5 andre ledd, åpnes det for å gi tilskudd til friskoler. Undervisning ved internasjonale skoler blir gitt på engelsk, og tilskuddet gis kun til opplæring i norsk. I praksis betyr dette at en kommunal skole vil motta ekstra tilskudd for å opprette et kommunikasjonsspråk og en internasjonal friskole vil i praksis ikke motta tilskudd. Resultatet blir at minoritetsspråklige elever ved internasjonale skoler i Norge forskjellsbehandles.

Ved internasjonale skoler er andelen minoritetselever veldig høy. Tiltak med kompletterende undervisning relatert til språkopplæring iverksettes ofte for å etablere et felles kommunikasjonsspråk (elev – skole) og dermed muliggjøre et utbytte av undervisningen for eleven. De fleste språklige utfordringer kan overkommes med tilrettelagt opplæring, men mangler man et kommunikasjonsspråk må det iverksettes kompletterende undervisning i form av særskilt tilrettelagt språkopplæring!

Norge liker å se seg som et foregangsland innen inkludering. Nå legges det opp til å diskriminere språklig utfordrede fremmedspråklige minoritetselever ved internasjonale skoler fra særskilt språkopplæring, og dette er ikke å leve opp til egen lære. Elevene har rett til særskilt språkopplæring til de kan norsk godt nok til å følge opplæringa står det i forslaget til endringer § 3-5. En internasjonal skole er en offentlig godkjent norsk skole hvor opplæringen foregår på engelsk. Loven gir kun støtte til norsk som undervisningsspråk, og ekskluderer alle som har engelsk som undervisningsspråk. Siden det i § 3-6 eksplisitt står at kapittel 11 i opplæringsloven også skal gjelde friskoler er det viktig å være klar over at i § 11-1 står at elevene SKAL få et tilfredsstillende utbytte av opplæringa uavhengig av funksjonsnivå. Ser vi på endringene i ny friskolelov, § 5A-1, understrekes det at i ALLE handlinger og avgjørelser skal det tas grunnleggende omsyn til hva som er BEST for hver elev. Det er naturlig å tenke at det beste er å opprette et felles kommunikasjonsspråk på engelsk ved en skole hvor det undervises på engelsk.

For å sikre likebehandling er det enkleste er å åpne for å undervise på skolens kommunikasjonsspråk som en særskilt språkopplæring. Dette gjøres gjennom å tilføye to ord i § 3-5 Særskilt språkopplæring. «… Særskild språkopplæring skal omfatte forsterka opplæring i norsk, og om det trengst, morsmålopplæring, skolens kommunikasjonsspråk, tospråkleg opplæring i fag eller begge deler.» Gjennom å muliggjøre undervisning i fremmedspråk tydeliggjøres lovens inkluderende intensjon. Å tilrettelegging for et tilfredsstillende utbytte av opplæringen uavhengig av funksjonsnivå er fundamentalt; jvf. § 11-1.

Gjennom å tilføye at intensiv opplæring også kan gis i språkopplæring i Opplæringsloven § 11-2 gis pedagogisk-psykologiske tjenesten et nyttig redskap. Et nyttig redskap vil kunne benyttes i forlengelsen av § 11-7 første avsnitt, hvor PPT skal basere hvilken tilrettelegging eleven trenger på en helhetlig vurdering. Det er viktig å merke seg at dette ikke dreier seg om vanlig språkopplæring eller tilrettelagt opplæring, men en forbigående språkopplæring for å opprette et kommunikasjonsspråk mellom skole og elev.

Intensiv opplæring i skolens kommunikasjonsspråk vil gi likebehandling av alle elever, skape trygghet og sikre at elevene kan kommunisere.

Stjørdal, 16.12.2021

Nils-Erik Volden

Leder Stjørdal kommunale foreldreutvalg