Høringssvar fra Løvstadskolen

Dato: 20.12.2021

Høringssvar fra Løvstadskolen til forslag ny opplæringslov

Med bakgrunn i over 40 års erfaring med voldsforebyggende kommunikasjon og utvkling av unike metoder for hvordan møte vold i skolen med alternativ til vold,
anføres følgende:
Strl §§ 17 og 288, Nødrett og Omsorgsplikt, innebærer i praksis handlingsplikt ift elever som er til fare for seg selv eller andre;
Opplæringsloven angir at fysisk refsing eller annen krenkende behandling ikke må nyttes;
Aktivitetsplikten (Udir 3-2017 6.) beskriver at alle ansatte har plikt til å gripe inn straks for å stanse psykiske/fysiske krenkelser uten å krenke eleven.
Dette ekskluderer nokså utbredt praksis i skoler i dag, så det oppfordres til å vurdere ikke bare om det skal gripes inn, men også hvordan det i så fall kan skje.
Siden holdningen/teorien/forståelsesmodellen Traumebevisst Omsorg (TBO) er på vei inn i skolen, vil det være naturlig at forebygging og håndtering av utagering innebærer TBO i praksis (se vedlegg: elevens beste)
Det henvises til to konkrete eksempler på svært utbredte kommunikasjonsmåter i skolen som er aggresjonsutløsende/voldsfremmende:
Muntlige oppfordringer til hva eleven ikke skal gjøre,
og måten det vanligvis tas tak i armen på leven for å føre bort.
Dertil kommer opplæring i teknikker for tvangsbruk med holdemåter som er angstprovoserende og klart i strid med Opplæringslovens kap. 9A;
mest krenkende er elever som holdes i rygg- eller mageleie.
Det er således stor mangel på realkompetanse i hvordan følge gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer på dette området i skolen i dag, og ved evt. endringer/avklaringer/konkretiseringer i ny lov med forskrift og kommentarer,
vil forutsetning for endret praksis være kvalitetssikret opplæring av personalet,
gjerne i regi av Udir med samarbeidspartnere.

Med vennlig hilsen
Erik Løvstad
faglig leder
Løvstadskolen

Vedlegg