Høringssvar fra Nore og Uvdal kommune

Dato: 20.12.2021

Vi viser til høring om endringer i opplæringsloven. Det er gledelig og viktig at leirskoleopplæring for grunnskoleelever ble lovfestet i 2019, men vi mener ordlyden har alvorlige svakheter. Loven må sikre det som kjennetegner et leirskoleopphold, noe forslaget ikke gjør. Et leirskoleopphold innebærer:

· naturen som læringsarena

· opphold i et nytt miljø, gjerne med elever fra ulike skoler

· fire sammenhengende overnattinger

Uten natur og friluftsliv er det ikke leirskole. Da glipper blant annet folkehelseperspektivet, innføring i den norske friluftslivstradisjonen og miljø og bærekraftig utvikling.

For at oppholdet skal være et fullverdig leirskoletilbud, må det være en full skoleuke og legges til et nytt miljø med nye medelever. Hvis de rammene blir borte, svekker en verdier som livsmestring, naturforståelse og formidling av norsk kultur og tradisjoner.

Lovfestingen slik den er nå åpner for andre og kortere skoleturer uten denne grunnleggende leirskolerammen. Det betyr at sentrale verdier, kvaliteter og gevinster som kjennetegner et fullverdig leirskoleopphold, kan bli reduserte eller forsvinne helt. Hvis ikke alle får det samme tilbudet om fire sammenhengende overnattinger på leirskole, går det også utover likhetsprinsippet. Det er uheldig, og det gir ikke ro rundt leirskoletilbudet slik lovfestingen er ment å skulle gjøre.

Nore og Uvdal kommune foreslår denne lovformuleringen:

«Kommunen skal tilby elevene minst ett leirskoleopphold med fire sammenhengende overnattinger som del av grunnskoleopplæringen.»