Høringssvar fra Hustadvika kommune

Dato: 16.12.2021

Høringssvar fra Hustadvika kommune

Hustadvika kommune mener at kulturskolens riktige juridiske plassering er i opplæringsloven. Paragraf 13-6 har vært en garanti for at det er et kulturskoletilbud i alle landets kommuner; det er under opplæringsloven at grunnlaget for virkeform, kvalitetsutvikling og elev- og samfunnsnytten har vært lagt. Vi mener også at det er under denne juridiske føringen at muligheten for «- i tilknytning til kulturlivet» er størst.

Vi ønsker en lovfestet formålsparagraf for kulturskolen i opplæringsloven, enten som en direkte formulering direkte i lovteksten eller som en forskrift til kulturskoleparagrafen i loven. Vi mener også det er behov for en tydeliggjøring av elevenes læringsmiljø på liknende vis om det ligger i loven for grunnskole og videregående skole (kap. 9 A i dagens opplæringslov).

Hustadvika kommunes anbefaling er at kulturskolen som et lovpålagt skoleslag fortsatt skal være hjemlet i opplæringsloven, gjerne med en forsterkning av dagens lovfesting. For å styrke forventningene om samarbeid mellom kulturskole og grunnskole, bør kulturskolen inngå som en del av grunnopplæringen.