Høringssvar fra PÅ vegne av kullansvars skoler i Viken fylkeskommune

Dato: 19.12.2021

Innspill til høring på ny opplæringslov

§ 5-1 Rett ti videregående opplæring

Andre avsnitt – Retten til yrkeskompetanse må gjelde for både fagbrev/svennebrev og kompetansebrev

2 områder som burde vært berørt her?

Muligheten til å gå fra studiespesialiserende til yrkesfag ved hjelp av yrkesfaglig opphenting burde vært en rett knyttet til omvalgsmulighetene som her er forsterket

§ 7 Opplæring i bedrift

§ 7-3 Attest knyttet til den delen av opplæringa som har funnet sted bør også gjelde for elever i Vg3 fagopplæring i skole

§ 7-3 – støtter forslag nr 2

§ 9-1 Skyss til å fra skolen for elever i videregående opplæring.

Fylkeskommunen må ha ansvar for skyss til elever i de nye fylkeskommunene der elevene må forholde seg til flere busselskaper som ikke samarbeider.

§ 9-4 Støtte til utvidelse av oppfølgingstjenestens ansvar til elevene til og med det året de fyller 24 år

Hvis Oppfølgingstjenesten skal sikre tverretatlig samarbeid mellom f eks kommuner og fylkeskommuner så må de få et mandat til dette. Dette gjelder spesielt knyttet til område spesialundervisning på tvers av forvaltningsnivåer slik det fungerer i dag.

§9-6 Det er en styrke til at ansvaret for å ivareta et slik opplæringstilbud ligger til et forvaltningsnivå-fylkeskommunen. Viktig at faglige forutsetninger ikke er knyttet opp til de språklige.

§ 11-3 Rask igangsatt intensivundervisning er viktig for den enkelte elev. Det ville være en fordel om dette kunne vært knyttet til «muligheter for omdisponering av inntil 25% i et fag hvis det skrer bedre samlet måloppnåelse)

§ 11-13 Det som står her understøtter behov for at PPT arbeider mer forebyggende og er en del av et team som har ansvaret for skolens tilretteleggingstiltak.