Høringssvar fra Sarpsborg kommune

Dato: 30.11.2021

Sarpsborg kommune avgir følgende høringsuttalelse:

a) Sarpsborg kommune støtter de uttalte målsettingene for endringene i Opplæringsloven og mener at forslaget som er sendt på høring i hovedsak ivaretar barns, unges og voksnes rett til grunnopplæring og plasserer ansvar på riktig sted.

b) Sarpsborg kommune vil fremheve som positivt at det i høringsnotatets forslag til lovtekst i kap. 1 fastslås at kommuner og fylkeskommuner er ansvarlig for grunnopplæringen og uttaler i høringsnotatet betydningen av sammenheng mellom ansvar og myndighet.

c) Sarpsborg kommune støtter ikke forslag om flytting av formålsbestemmelsen om tilpasset opplæring fra formålskapitlet i gjeldende lov til en pliktbestemmelse i § 11-1 da dette vil øke dokumentasjonsbyrden gjennom plikt til internkontroll og også være gjenstand for tilsyn med tilhørende dokumentasjonskrav.

d) Sarpsborg kommune støtter ikke en videreføring av at statsforvalteren i håndhevingsordningen i skolemiljøsaker skal fatte vedtak om hva skolene skal gjøre. Sarpsborg kommune ønsker i stedet Opplæringslovutvalgets forslag om at statsforvalteren skal fatte et opprettingsvedtak slik at hovedregelen er at kommunene/fylkeskommunene selv skal beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes (§ 12-6).

e) Sarpsborg kommune støtter ikke innføringen av et generelt forsvarlighetskrav i opplæringsloven som vil påvirke kommunens internkontroll. Dette kan innebære en betydelig byråkratisering og administrativ merbelastning for lærere og skoleledere, som vil ta tid og ressurser fra elevrettet arbeid.

f) Sarpsborg kommune støtter ikke et lovkrav om studiepoenggivende utdanning i pedagogisk ledelse for nytilsatte rektorer.

g) Sarpsborg kommune støtter ikke lovregulering av plikt til en forsvarlig vikarordning (§17-7).

h) Sarpsborg kommune vil anbefale at bestemmelser om lekser og eneundervisning tas ut av lovteksten, og at man heller i forarbeidene gir eksempler på hvilken myndighet skoleeier har etter kommuneloven § 2-1, som følge av å være ansvarlig for grunnopplæringen. En lovregulering kan fort få som konsekvens både økte dokumentasjons- og rapporteringskrav til skolene og en inngripen i profesjonens vurderinger som kommunedirektøren mener er verken ønskelig eller hensiktsmessig.

i) Sarpsborg kommune anser det som svært utfordrende å skulle lovregulere bruk av fysiske inngrep mot elever (kapittel 31 i høringsnotatet), både i forhold til hva som tilhører jussens område, hva som er profesjonsetikk og hva som ligger i skolens oppdragermandat.

j) Sarpsborg kommune mener at lovreguleringens konsekvenser for internkontrollen samt den samlede effekten av tilsynelatende minimale lovendringer som hver for seg ikke vil gi vesentlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser ikke er godt nok belyst i høringsnotatet.

k) Kommunen støtter og er positive til å endre begrepet spesialundervisning til individuelt tilrettelagt undervisning. Da dette begrepet fanger bedre hva spesialundervisningen egentlig er.

l) Kommunen er negativ til å endre begrepet tilpasset opplæring til universell opplæring. Tross for at man trolig ikke har lyktes med tilpasset opplæring vil en så stor begrepsendring sette prosessen tilbake istedenfor at man arbeider videre med at flere elever får tilpasset opplæring etter evner og forutsetninger.

m) Lovforslag 14-2 bør teksten styrkes slik at man hindrer eventuelle faglige nivågrupper over lengre tid. Eksempelvis formulere slik: «Nivågrupper kan benyttes i enkeltfag over kortere tidsperiode». Kommunen advarer mot adgangen til å utvide mulighetene for å dele elevene inn i grupper basert på faglig nivå.