Høringssvar fra Gro Marte Strand

Dato: 29.11.2021

Forslag: innføre samarbeidsplikt for overgangen fra barneskole til ungdomsskole.

Ifølge høringsnotatets punkt 44.6.2 har departementet vurdert, men ikke gått videre med forslag om å lovfeste en samarbeidsplikt om overgangen fra barneskolen til ungdomsskolen. Begrunnelsen er at skoleslagene har felles skoleeier og departementets ønske om å være varsom med å foreslå regler som griper inn i kommunens interne organisering.

Denne begrunnelsen synes ikke å være basert på forskningsbasert kunnskap om overgangen til ungdomstrinnet. Internasjonal forskning anerkjenner denne overgangen som en av de mest krevende overgangene elevene gjennomgår gjennom sitt utdanningsløp, der forhold som at elevene samtidig er i en biologisk overgang bidrar til at den oppleves som spesielt kompleks og utfordrende. Dette bekreftes også av norsk forskning (Kvalsund, 2000; Strand, 2019), som viser at elevene i stor grad opplever de samme utfordringene som elever i internasjonale skolekontekster. Forskningen gir med det ingen grunn til å anta at overgangen er «lettere» enn andre overganger selv om skoleslagene har felles skoleeier.

Forskere er entydige i sin konklusjon om at et tett samarbeid og en pågående dialog mellom barne- og ungdomstrinnet trinnene er en sentral forutsetning for å sikre elevene en god overgang til ungdomstrinnet (Se eksempelvis Brown et al., 2004; Hopwood et al., 2016; Jindal-Snape et al., 2019). I dette inngår at det må samarbeides på både lærer- og ledernivå, slik at barneskolens ansatte er godt kjent med hva som venter elevene, og ungdomsskolens ansatte er godt kjent med den skolen elevene kommer fra. En norsk studie viser imidlertid at dette samarbeidet ikke alltid er godt nok etablert, og det til tross for at skolene har samme skoleeier og gjerne ligger i samme nabolag. Videre peker både lærere, ledere og elevene som deltok i studien at et mangelfullt samarbeid mellom skoleslagene fører til unødvendige faglige og sosiale utfordringer i overgangen for en del barn (Strand, 2019, 2020). I likhet med internasjonal forskning, konkluder studien derfor med at det må etableres et tettere samarbeid mellom skoleslagene. I lys av dette er det forunderlig at departementet ikke vurderer det som nødvendig å lovfeste en slik samarbeidsplikt. All den tid forskningen viser at skolene uansett samarbeide, er det liten grunn til å tro at en slik plikt griper inn i kommunens interne organisering.

Departementet bes om å revurdere sin beslutning, og likevel innfører samarbeidsplikt mellom skoleslagene også i overgangen fra barneskole til ungdomsskole i det nye lovforslaget.

Brown, E., Kendall, L., Teeman, D. & Ridley, K. (2004). Evaluation of Excellence in Cities Primary Extension: A report of the transition strand study. N. F. f. E. Reserach. https://www.nfer.ac.uk/media/1703/eic02.pdf

Hopwood, B., Hay, I. & Dyment, J. (2016). The transition from primary to secondary school: Teachers’ perspectives. The Australian Educational Researcher, 43(3), 289-307. https://doi.org/10.1007/s13384-016-0200-0

Jindal-Snape, D., Cantali, D., MacGillivray, S. & Hannah, E. (2019). Primary-Secondary transitions: A systematic literature review. https://www.gov.scot/publications/primary-secondary-transitions-systematic-literature-review/

Kvalsund, R. (2000). The transition from primary to secondary level in smaller and larger rural schools in Norway: Comparing differences in context and social meaning. International Journal of Educational Research, 33(4), 401-423. https://doi.org/10.1016/S0883-0355(00)00025-2

Strand, G. M. (2019). Experiencing the transition to lower secondary school: Students’ voices. International Journal of Educational Research, 97, 13-21. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.06.009

Strand, G. M. (2020). Supporting the transition to secondary school: The voices of lower secondary leaders and teachers. Educational Research, 62(2), 129-145. https://doi.org/10.1080/00131881.2020.1750305