Høringssvar fra Vanylven kommune, ved rektormøtet med Utdanningsforbundet

Dato: 20.12.2021

Høyringssvar frå Vanylven kommune, ved rektormøtet med Utdanningsforbundet

Kap 38. Skolefritidsordningen, leksehjelp, skolebibliotek og kultutskule

Viktig at kulturskulen fortsatt er heimla i Opplæringslova og at kulturskulen er ein del av grunnskuleopplæringa.

Kap 48. Personalet i skolen

Tydeleggjere at lærar skal ha det faglege ansvaret i opplæringa. Det er uheldig med krav om andre arbeidsgrupper skal inn i skulen.

Kap 31. Avverging av skade og bruk av fysiske inngrep mot elevane

Det er behov for ein definisjon på nødverge.

1.31. De største endringene departementet foreslår:

Det er behov for presisering i høve kva som skal dokumenterast. Dokumentasjonskrav bør ikkje aukast.

Kap 12. Læremidler

Behov for større krav til kvalitetssikring angåande læremidler.