Høringssvar fra Jostein Bjerga

Dato: 21.12.2021

Høringssvar til ny opplæringslov.

«å innføre en meldeplikt for foreldre som vil drive privat grunnskoleopplæring i hjemmet, og pålegge kommunene en plikt til å føre tilsyn innen tre måneder etter at opplæringen har startet (se kapittel 36)»

Dette forslag bør endres til slik som det engang var- at foreldrene kan ta barna ut av skolen uten meldeplikt til kommunen- det bør da holde å melde fra til skolen!

36.5.4.4 Forbud mot forkynnelse

I dag gjelder § 2-4 om undervisningen i faget kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) og forbudet mot forkynnelse, for privat grunnskoleopplæring i hjemmet. Utvalget foreslår at dagens § 2-4 erstattes av en ny bestemmelse om livssyn, og at denne ikke skal gjelde for privat grunnskoleopplæring i hjemmet. Departementet foreslår ikke å følge opp endringene som utvalget foreslår i dagens bestemmelse om KRLE, se omtale i kapittel 33 og forslag til § 14-7. Departementet mener derfor at ny § 14-7 om KRLE fortsatt skal gjelde for privat grunnskoleopplæring i hjemmet fordi den regulerer innholdet i faget. Departementet foreslår at forbudet mot forkynnelse i opplæringen reguleres i en egen bestemmelse, se forslag til § 14-5. Departementet mener det er riktig å videreføre at forbudet mot forkynnelse skal gjelde også for privat grunnskoleopplæring i hjemmet, og foreslår å lovfeste dette.

Dette forslaget er skremmende og sterkt inngripende i privatlivets fred, foreldreretten og religionsfriheten!

At foreldre i hjemmeundervisning ikke skal kunne snakke med barna sine om den tro de evt. praktiserer og lever etter, blir etter min oppfatning helt uhørt.

At skolen skal være såkalt fri for forkynnelse av enhver tro, men være nøytral, kan kanskje til nøds aksepteres, selv om alle vet at Norge bygger på og har et kristen verdigrunnlag i bånn.

Og en skole kan ikke være nøytral- verdinøytralitet er en umulighet- for en sekulær skole vil, enten en vil eller ikke, formidle «nøytrale» verdier… eks. sannheten er relativ, eller det finnes ingen sannhet …

Å gripe inn i undervisninger med forbud mot forkynning i hjemmet er rett og slett å gå for langt- dette er for inngripende i forhold til familielivets integritet, og jeg kan ikke se at Staten har rett til å gripe inn slik som her foreslått. Dette har totalitært trekk- men vi lever i et demokrati! Det skal vel ikke endres på???

Dette er forøvrig i strid med menneskerettighetene art. 18 og 26, som Norge har forpliktet seg på!

Etter min oppfatning bør en heller fokusere på å styrke kristendomsundervisningen både i hjem (foreldreansvar) og skole (off. ansvar), for å motvirke oppløsningstendensene som vi idag ser blir sterkere og sterkere.

Mennesket, og især barn og unge trenger gode rettesnorer for å orientere seg i livet, og disse rettesnorene har folket her i landet opp gjennom historien funnet i det kristne verdigrunnlaget. Så når vi erkjenner det, hvorfor ikke vektlegge at barn/ ungdom får dette med seg?

Forkynnelsesforbudet- hva ligger i begrepet?

Hvem er det en er redd skal forkynne?

Hva og hvordan?

Forkynnes det i skolen idag? I så fall, på hvilken måte?

Hvor går grensen for forkynnelse og ikke? Kan en lærer f.eks. gi råd/ veiledning om en elev viser interesse for religion, ja, la oss si vår sentrale religion, kristendommen?

Hva er evt utilbørlig påvirkning (forkynnelse?)

Stilles alle religioner likt her?

Kan man f.eks. forkynne Darwinismen i skolen- dvs det human-etiske budskap/ religion, men ikke kristendommens svar på skapelse og utvikling? I så fall driver Departementet med diskriminering av en religion, og griper sterkt inn i religionsfriheten.

Har departementet tenkt å gripe inn f.eks. overfor muslimske familier som driver hjemmeundervisning og opplæring i Koranen?

Og hvordan har Departementet tenkt å kontrollere at folk følger dette forbudet??

Hvor mange kontrollører skal til?

Dette kan bli dyrt for Staten!

Derfor: Er dette forslaget skikkelig gjennomtenkt?? Hvilke konsekvenser får dette forkynningsforbudet?

Er det å forkynne at en lærer tydelig tar stilling til hva han tror på? Eller om han gir råd om hvordan en bør leve livet, gir barna kjøreregler- basert på kristne verdier/ de 10 bud?

Det er jo skolens oppgave og plikt å hjelpe barna fram til å bli gode og ansvarlige samfunnsborgere- jf. Opplæringsloven §1-1. Departementets forslag ser unektelig ut til å bryte med dette!

Så hvordan ønsker en å oppnå det når alt skal stilles likt og presenteres som like sant og like rett?

Hvis en tenker seg at skolen skal være helt nøytral i forhold til alle religioner, kanskje med den tanke at barn må finne svar på de store spørsmål i livet selv ut fra det de blir undervist i, så tror jeg faren er stor for at en skaper mer forvirring enn rettesnor for hvordan leve. Barn trenger veiledning og er ikke modne nok til å ta egne valg- de trenger grenser og veivisere.

Som tidligere mangeårig barnevernsarbeider har jeg sett nok av sørgelige skjebner grunnet manglende grenser…

Vårt samfunn bygger på det kristne verdigrunnlaget, det henvises i alle fall til dette i grunnloven. Da må jo lovgivende myndighet/ departementet følge opp den bestemmelsen.

Jeg mener det er viktig å få tydelig fram i undervisningen Guds gode vei for mennesket, nemlig de 10 bud, siden akkurat dette har vært de bærende verdier i samfunnet vårt, i alle fall inntil nylig…jeg er dessverre usikker på hvordan status er mht dette pr. idag, men har fremdeles tro på at disse verdier fremdeles har stor betydning i folkedypet.

Etter min oppfatning må det være innlysende at foreldre har rett til å forkynne for barna sine i sine hjem- det skulle bare mangle!

La de kristne verdiene forkynnes til våre barn. La folk ha frihet til å etterleve opplæringslovens formålsparagraf. Den norske skolen må fortsatt bygge på de kristne verdiene! Det er til det beste for landet vårt nå og i framtiden!

Med vennlig hilsen

Jostein Bjerga