Høringssvar fra TESS Vest as

Dato: 26.10.2021

TESS Vest as

støtter departementets vurdering om at det er flere fordeler ved å regulere opplæringskontor og støtter Stortingets behandling av Meld. St. 21 (2020–2021) som viser et sterkt ønske om at opplæringskontorene skal være sentrale også i framtiden, og ber regjeringen om å videreføre lovfestingen av opplæringskontorer. Vi deler departementets vurdering om at regelverket vil harmonere bedre dersom alle, og ikke bare noen av de sentrale aktørene reguleres i opplæringsloven. Vi mener det er avgjørende at opplæringskontorene defineres i Opplæringsloven med et opplæringsansvar og som en kontraktspart på lærekontrakten. Det er avgjørende for lærlingens stillingsvern at opplæringskontorene er juridisk ansvarlig for lærekontrakten.