Høringssvar fra Faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon

Dato: 02.12.2021

Faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon er meget fornøyd med at lovregulering av de faglige rådene og Samarbeidsrådet for yrkesopplæring nå er på plass i utkastet til ny lov. Det er også positivt at loveregulering av Y-nemdene nå er med i lovutkastet. Likeledes burde også prøvenemdenes oppgaver og formelle rolle lovfestes.

Vi gjentar at det er sentralt at organisasjonenes rettighetsposisjoner og den formelle basisen for utviklingen av yrkesopplæringen opprettholdes gjennom fortsatt lovfesting. Dette vil sikre kontinuitet og forutsigbarhet i arbeidet med å styrke fagopplæringen.

Det er viktig at de internasjonale forpliktelser som følger av ILO-konvensjon nr. 142 fortsetter å være en del av intern norsk rett, noe som det nye lovforslaget går i retning av. Dette vil sikre at disse forpliktelsene forblir en virkekraftig realitet for aktørene i fagopplæringen, og ikke forvitrer til å bli rettigheter av ren teoretisk karakter.

Det er imidlertid uheldig at det i forslaget til ny lov ikke foreslås å videreføre generelle krav til utstyr i skolene. Tilgang til nødvendig utstyr er, slik departementet påpeker, en nødvendig forutsetning for å oppfylle en rekke av elevenes rettigheter. Det er derfor, motsatt av hva departementet hevder, naturlig at krav til utstyr i skolen videreføres i loven. Videre er det sentralt at gratisprinsippet skal gjelde fullt ut også i videregående skole, slik at elever og lærlinger får dekket læremidler. En konsekvens av å ikke lovfeste krav til godt nok utstyr i skolene, er at den enkelte elev ikke kan påberope seg en slik bestemmelse for å fremme sitt krav overfor den aktuelle motparten. Dette er uheldig.

Faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon støtter den utvidede plikten for fylkeskommunene til å sørge for rådgivning til de som har læretid i bedrift i §§ 16-1 og 16-2.