Høringssvar fra Glass og Fasadeforeningen

Dato: 18.12.2021

Glass og Fasadeforeningen (GF) er en interesseorganisasjon og arbeidsgiverforening for bedrifter med virksomhet innenfor forvaltning, rådgivning, prosjektering, produksjon, bearbeiding, montering og handel/salg av glass- og tilhørende produkter.

Foreningen er bransjens talerør overfor offentlige myndigheter og medvirker aktivt ved utforming av forskrifter, regler og normer som påvirker bransjens arbeidsbetingelser. Foreningen har ca 210 medlemsbedrifter.

Glass og Fasadeforeningen er eier av fagopplæringen i Glassfaget. I tråd med dette arbeider foreningen og medlemsbedriftene aktivt for å knytte til seg lærlinger til Glassfaget, og det er for tiden ca 40 løpende lærekontrakter i Glassfaget.

Glassfaget er et særløpsfag, og opplæringen skal foregå i bedrift etter VG1. Mange av Glassfagets lærebedrifter er små bedrifter med få ansatte, og mulighetene for spesiell opplæring er ofte liten. Det er ingen krav til deltagelse på teoretisk eller praktisk faglig opplæring på regionale eller nasjonale kompetansesentre. Å tilegne seg en god teoretisk plattform er en utfordring for Glassfagets lærlinger i en hektisk hverdag i en lærebedrift. Likefult er det svært viktig. En praktisk opplæring i fagets bredde er også en utfordring for de mindre bedriftene.

For å gi lærlingene mulighet for både teoretisk og praktisk opplæring har Glass og Fasadeforeningen opprettet en egen lærlingskole, GF Lærlingskole. Foreningen tilbyr undervisning med tanke på at lærlingene skal få et positivt møte med teorien som ligger til grunn for Glassfaget. For å ivareta kravet om at lærlingene skal kjenne til hele fagets bredde, så vil det også legges opp til praktisk undervisning på samlingene. Foreningen har det faglige ansvaret for både teoretisk og praktisk undervisning. Målsettingen er å ha et utdanningstilbud basert på et godt samspill mellom undervisning på skole og ute på arbeidsplassene. Undervisningen er godt forankret i «Fagbok i glassfaget». Læreboken er delt inn i våre fagområder. GF Lærlingskole går over seks samlinger à 4 dager, hvorav tre gjennomføres før sommerferien og tre etter.

Når det gjelder Glass og Fasadeforeningens innspill til høringen av ny Opplæringslov, vil vi kommentere på hvilken rolle opplæringskontorene bør ha i fagutdanningen i Norge. For Glassfagets lærlinger, som ofte har mindre håndverksbedrifter med liten eller ingen administrasjon som lærebedrifter, vil opplæringskontorene spille en sentral og viktig rolle som kontraktspartner for lærlingen. Dette har vi sett konkret eksempel på, da opplæringskontor tok ansvar for vårt fag på Østlandet. Hvor antall bedrifter og lærlinger økte, i forhold til opplæring.

Sentrale oppgaver som i dag oppfylles av opplæringskontorene:

· Utarbeide opplæringsplaner.

· Veilede og følge opp lærlingen.

· Vurdere lærlingen faglig gjennom utdanningsløpet.

· Legge til rette for praktiske og teoretiske opplæring i hele læreplanen.

· Bidra til opplæring i andre bedrifter for å oppfylle krav i læreplanen.

· Bistå bedriftene i jakten på lærlinger, og motsatt.

· Fremsnakke faget på vegne av lærebedriftene.

· Delta på rekruteringsfremmende tiltak.

· Sikre praksisplasser for elever på VG1.

· Sikre god kvalitet i opplæringen ved å kvalitetssikre opplæringen i bedriftene.

· Legge til rette for deltagelse på GF Lærlingskole, og bidra til at skolen får tilfredsstillende økonomiske vilkår gjennom deltakeravgift.

· Følge opp lærlingen i skolesituasjon og gjennom opplæringen

· Være aktiv samarbeidspartner for lærebedriftene, lærlingene og bransjeorganisasjonen.

· Gripe inn ved arbeidsforhold som ikke fungerer.

· Ivareta det formelle og økonomiske ansvaret for lærlingen overfor lærebedriften og fylket.

Dette er grunner til at lærebedriftene benytter seg av et opplæringskontor i prosessen med å få tak i en lærling, og gi vedkommende tilfredsstillende opplæring gjennom læreperioden. Hvis mindre bedrifter skal sitte med dette ansvaret, og i tillegg ha den fulle kommunikasjonen med fylket, er vi redd for at mange bedrifter vil si nei til å ta inn lærlinger. Den byråkratiske arbeidsmengden og ansvaret vil bli for stort. I ytterste konsekvens vil viktig fagkompetanse, -kunnskap og tradisjoner gå tapt, i tillegg til at viktig arbeidskraft for samfunnet blir borte.

Glass og Fasadeforeningen stiller seg sterkt kritisk til forslaget om endringer i gjeldende praksis og regler for opplæringskontorene. Gjennomslag for de foreslåtte endringene vil ramme yrkesopplæringen, rekruttering og oppfølging av lærlinger på en svært negattiv måte. Glass og Fasadeforeningen mener at opplæringskontorenes formål må reguleres i loven og støtter at det innføres en hjemmel til å gi regler om opplæringskontorer i forskrift.