Høringssvar fra Fürst Medisinsk Laboratorium

Dato: 26.01.2023

Fürst Medisinsk Laboratorium viser til det utsendte høringsnotatet om pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal, og takker for invitasjonen til å komme med innspill.

Fürst støtter den foreslåtte lovendringen som gjør at laboratorie- og radiologisvar kan inkluderes i den nasjonale kjernejournalen. Etter vår mening er bredere tilgjengeliggjøring av prøvesvar, slik prosjektet legger opp til, viktig og riktig, og den underliggende tanken om datadeling innad i sektoren via sentrale felleskomponenter er god.

Tilgang til prøvesvar på tvers av virksomheter vil kunne øke pasientsikkerheten, og ha potensiale til å redusere unødig bruk av ressurser i form av dupliserte undersøkelser.

At prøvesvar også tilgjengeliggjøres for pasienten er naturlig, og vi støtter dette. Samtidig er det slik at enkelte prøvesvar, f.eks. de som omhandler alvorlige tilstander, bør formidles til pasienten av rekvirende lege. Det er derfor viktig at det kan legges opp til en valgfri forsinkelse i løsningen når det gjelder pasientens tilgang. Forsinkelsen bør primært settes av rekvirerende lege på rekvireringstidspunktet, sekundært av laboratorielege ved diagnostisering/vurdering.

Ved tilgjengeliggjøring for pasient bør ikke navn på diagnostiserende lege ved laboratoriet gjøres tilgjengelig (men navn på institusjon bør være med). Ved spørsmål bør pasienten kontakte rekvirerende lege, og informasjon om denne bør fremkomme i prøvesvaret.

Tilgang til historiske data er viktig for helsepersonell i den vurderingen de gjør av pasientens helsetilstand. Det vil være fordelaktig om man i pasientens prøvesvar også vil kunne ha tilgang til historisk informasjon som stammer fra tiden før prosjektets start. Dette er særlig viktig for patologisvar, men er også relevant for andre disipliner.

Samtidig er det ikke gitt at historiske prøvesvar er egnet for direkte eksponering til pasient på helsenorge.no, ettersom de ikke er skrevet med dette i mente. Dersom man tar med historiske svar i løsningen, så bør det etter vår mening vurderes om det skal gjøres et skille i tid på prøvesvar utgitt før og etter løsningen er operativ, med hensyn på tilgjengeliggjøring for pasient på helsenorge.no, slik at historiske svar kun er tilgjengelig for helsepersonell.

Når det gjelder tilgangsstyring bør det for pasientene foreligge en reservasjonsfunksjon som gir delvis tilgang for helsepersonell. Fürst erfarer at pasienter ofte ønsker kun deler av prøvesvarhistorikk unntatt fra innsyn. Tilpasset, delvis tilgang vil også sikre at den informasjonen pasienten fortsatt ønsker å dele, fortsatt kan bidra til den videre helsehjelp og pasientsikkerhet kjernejournalen er ment å tilgodese.

Til slutt vil vi bemerke at en liten andel av de prøvesvar som registreres hos Fürst, skriver seg til rekvirenter med formål som ikke assosieres med typisk helsehjelp. Dette vil typisk gjelde prøver tatt for kontroll- og sanksjonsformål, men også andre private formål, som for eksempel prøver som tas på pasientens eget initiativ for å følge opp kosthold eller trening. Da alle prøvesvar, uten formålssondring, i høringsnotatet forespeiles sendt fra produsentenes systemer til kjernejournal, vil det være hensiktsmessig å ta stilling til hvorvidt enkelte prøvesvar bør unntas i den grad de ikke tjener de behandlingsrettede formål kjernejournalen er opprettet for.