Høringssvar fra Kreftregisteret

Dato: 26.01.2023

Høring - pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal mv.

Kreftregisteret støtter Departementets forslag om at flere opplysningstyper (inklusive ulike typer laboratorie- og radiologisvar) kan inkluderes i nasjonal kjernejournal. Kreftregisteret mener det også vil være gunstig for de nasjonale kreftscreeningprogrammene at screeninghistorikk inkluderes. Vi mener det er viktig at den enkelte deltaker og helsepersonell kan få tilgang til relevant informasjon om tidspunkt og resultat fra screeningundersøkelser.

Vi forutsetter at Departementet vil sørge for at forskriften fastsetter en logisk forsinkelse ved deling av positive prøvesvar, slik at de er kvalitetssikret og formidlet av kompetent helsepersonell til screeningdeltakere før de gjøres tilgjengelige i kjernejournal. Det kan også være særlige forhold som må hensyntas ved tilgjengeliggjøring av opplysninger. Dette gjelder især Mammografiprogrammet, ettersom opplysningene registreres i Kreftregisterets systemer i henhold til databehandleravtaler med helseforetakene.