Høringssvar fra Norsk Tannpleierforening

Dato: 20.01.2023

Norsk Tannpleierforening viser til det utsendte høringsnotatet og takker for invitasjonen til å kommentere dette. Foreningen stiller seg i utgangspunktet bak forslagene som fremmes, men deler bekymringene svarene fra Lovisenberg Diakonale sykehus og St. Olavs hospital om at enkelte prøvesvar er av en slik karakter at prøvesvaret bør gies av helsepersonell i dialog med pasienten og nødvendig informasjon og oppfølging.

Med vennlig hilden

Hilde Aga, leder

Gry Jakhelln, fagansvarlig