Høringssvar fra Norsk Kiropraktorforening

Dato: 26.01.2023

Høringssvar fra Norsk Kiropraktorforening – Pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal mv.

Departementet foreslår en endring i forskriftshjemmelen knyttet til nasjonal kjernejournal i pasientjournalloven § 13. Formålet med endringen er klargjøring av flere opplysningstyper, blant annet prøvesvar, for at disse skal kunne inkluderes i nasjonal kjernejournal. Hensikten med forslaget er i første omgang å gjøre laboratorie- og radiologisvar lettere tilgjengelig for helsepersonell og innbyggerne.

Norsk Kiropraktorforening (NKF) mener at tilgjengeliggjøring av laboratorie- og radiologisvar i kjernejournal vil sikre en mer effektiv arbeidshverdag for helsepersonell og frigjøre tid til pasientrettet arbeid. Samtidig vil det styrke pasientsikkerheten ved at helsepersonell til enhver tid har oppdaterte helseopplysninger, og ved at unødvendige undersøkelser vil kunne unngås. Særlig gjelder dette for den store gruppen pasienter som benytter både offentlige og private helsetilbydere. Mange pasienter har mangelfull, detaljert kunnskap og begrenset hukommelse rundt egen helsehistorikk og behandling. Det er klart problematisk når disse pasientene oppsøker private, autoriserte helsetilbydere som ikke har tilgang til relevant informasjon om hva som er allerede er utført.

Per i dag sendes laboratorie- og radiologisvar digitalt til rekvirenten av undersøkelsen, men det mangler samhandlingsverktøy for innhenting av svar som er utført andre steder enn hos den enkelte henviser. Dette innebærer at det i for stor grad brukes tid på innhenting, og registering av allerede eksisterende informasjon.

Det understrekes i høringen at departementet ikke foreslår endringer i pasientjournallovens utgangspunkt om at kun helsepersonell med tjenstlig behov ved ytelse av helsehjelp fra den registrerte kan gis tilgang til nødvendige og relevante helseopplysninger fra nasjonal kjernejournal. Kiropraktorer er offentlig autorisert helsepersonell med henvisningsrett, og står for et betydelig antall radiologiske henvisninger hvert år. Ettersom nesten alle kiropraktorer i Norge er privatpraktiserende helsepersonell har de imidlertid ikke tilgang til nasjonal kjernejournal. Dersom forslaget skal være ressursbesparende og bidra til bedre helsehjelp for pasienten er det vesentlig at samtlige helseaktører med henvisningsrett, herunder kiropraktorer, gis tilgang til nasjonal kjernejournal.

NKF støtter den tekniske løsningen hvor kopi av prøvesvar og radiologiske svarrapporter fra de ulike laboratorie- og radiologisystemene sendes automatisk til nasjonal kjernejournal. Alternative løsninger med distribuert søk i henholdsvis behandlernes EPJ-systemer eller i laboratorie- og radiologiløsninger vil være krevende og vanskelig gjennomførbart med tanke på kompleksiteten og det store antallet leverandører i markedet.

Norsk Kiropraktorforening støtter også innlemmingen av andre typer helseopplysninger i nasjonal kjernejournal såfremt de holdes innenfor rammene til kjernejournalforskriften.

Oslo, 25. januar 2023

Hans Otto Engvold Øystein Ogre

Generalsekretær Seniorrådgiver