Høringssvar fra Bioteknologirådet

Dato: 23.12.2022

Vår ref. 2022/110

Deres ref. 22/4197

Sjå vedlegg for Bioteknologirådets høyringsfråsegn om endringar i pasientjournallova § 13.

Vedlegg