Høringssvar fra LMI

Dato: 25.01.2023

Høringsinnspill «Pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal mv. – endringer i pasientjournalloven»

LMI takker for muligheten til å gi innspill til de foreslåtte endringene i forskriftshjemmelen knyttet til nasjonal kjernejournal i

pasientjournalloven § 13. LMI er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge, og jobber blant annet for at det skal være attraktivt for industrien å plassere forskning- og utviklingsprosjekter i Norge og for at norske pasienter skal få rask tilgang til nye innovasjoner.

De foreslåtte endringene har til hensikt å gjøre laboratorie- og radiologisvar lettere tilgjengelig for helsepersonell og innbyggerne. LMI støtter det fremlagte forslaget i sin helhet.

På vegne av LMI

Hege Edvardsen,

Seniorrådgiver Forskning og Utvikling