Høringssvar fra Kommunene i Indigo IKT IKS - Løten, Hamar, Stange, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue og Kongsvinger

Dato: 25.01.2023

Høringssvar – Pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal mv.

Vi viser til høringsbrev og høringsnotat fra helse og omsorgsdepartementet angående pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal. Kommunene Hamar, Stange, Løten, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue og Kongsvinger samarbeider om felles IKT-drift og ‑utvikling i selskapet Indigo IKT IKS, tidligere Hedmark IKT, og har hatt høringen opp som tema i sektorforum helse (bestående av kommunalsjefene for helse og omsorg). Følgende høringssvar er felles fra de nevnte sju kommuner.

Vi støtter generelt en utvikling av kjernejournal (KJ) både hva gjelder innhold og funksjonalitet, og er positive til endringene som foreslås rundt dette i høringsnotatet.

Vi forstår imidlertid ikke hvorfor velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) inkluderes i denne høringen, da det er vanskelig for oss å se noen sammenheng mellom pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal og VKP.

Vi støtter den nevnte målsetningen om at helsepersonell kan spare tid på journalføring, færre utrykninger, bedre datakvalitet, tilgang på informasjon og tilpassende tjenester som oppgis for velferdsteknologisk knutepunkt (VKP). Vi tror en god dataflyt innenfor helsevesenet kan bidra til store gevinster, både kvalitative og kvantitative. Vi tror videre at nasjonale insentiver i stor grad kan bidra til å oppfylle dette, men er spørrende til om VKP er rett virkemiddel for å oppnå dette.

Slik vi leser det, fremkommer det lite av høringsnotatet om hva VKP egentlig er eller kan benyttes til for dette formålet per i dag, og enda mindre om hva det eventuelt skal bli i fremtiden. Vi savner en helhetlig tilnærming for datahåndtering i helsevesenet, både på kort og lang sikt. Uten det er det vanskelig å forstå om VKP er et midlertidig tiltak mens vi venter på noe annet eller om dette er en del av en større helhet. Med den begrensede informasjonen vi finner tilgjengelig om VKP og eventuell utvikling av denne, stiller vi spørsmål om det ikke finnes andre tilnærminger som er bedre egnet for å løse mangel på dataflyt. Vi kunne i større grad ønske oss nasjonale insentiver for å enes om felles standarder som muliggjør at systemer kan snakke direkte sammen, uten ekstra mellomledd som for eksempel VKP.

Per nå er vi bekymret for at VKP kan skape en ytterligere kompleksitet i driftsløsningene og bli en fordyrende løsning for kommunene. Dette gjør det vanskelig for oss på nåværende tidspunkt å støtte at vi skal bli pliktig betaling og eventuelt bruk av VKP.

Med hilsen

Hamar, Stange, Løten, Nord-Odal, Sør-Odal, Grue og Kongsvinger kommuner

Arne Jørstad

Leder Sektorforum Helse, Indigo IKT IKS