Høringssvar fra Bergen Kommune

Dato: 26.01.2023

Byrådet behandlet saken i møtet 26.01.2023 sak 1013/23 og fattet følgende vedtak:

1. Byrådet avgir høringsuttalelse til «Pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal mv. -endringer i pasientjournalloven» slik den fremkommer av byrådens forslag (vedlagt).

Vedlegg