Høringssvar fra Norsk Helsenett SF

Dato: 23.01.2023

Norsk helsenetts innspill til Høringsnotat Pasientens prøvesvar i nasjonal kjernejournal mv. – endringer i pasientjournalloven

Vedlegg