Høringssvar fra Flå barnehage

Høringsnotat fra personalet i Flå barnehage

Dato: 18.01.2017

Svartype: Med merknad

Høring- forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Høringsnotat fra personalet i Flå barnehage i Melhus kommune.

 

 

Generelt – struktur og planens oppbygging

Flå barnehage mener det er positivt at den reviderte rammeplanen er kortet ned. Den er lett å finne frem i med oversiktlig innholdsliste og korte underpunkter.

Den er skrevet på et lettforståelig språk, samtidig som den ivaretar fagspråket vårt.

Innholdet i hver setning sier mye og det krever refleksjon for å se hva det innebærer for det daglige arbeidet. Oppdraget til personalet er stort sett tydeliggjort og klart.

 

Kapittel 1 og 2: Barnehagens verdigrunnlag og barns medvirkning

Flå barnehage mener det er bra at planen tar utgangspunkt i et helhetlig syn på barn og ikke minst barndommens egenverdi. Lek og omsorg må fortsatt være de mest sentrale områdene i barnehagen, men at læring også skal vektlegges på «en lekende måte». I drøftinger på barnehagen er vi likevel usikre på i hvor stor grad barndommens egenverdi vektes i forhold til skoleforberedende aktiviteter. Noen sitter med en følelse av at denne rammeplanen gir uttrykk for at barnehagen er til for å forberede barna til skolestart på bekostning av livet «her-og-nå».

Vi ser også at barns medvirkning vektlegges mer enn i forrige plan og det hilser vi velkommen.

Når det gjelder bærekraftig utvikling, er dette å ta vare på naturen tydelig. Vi savner noe om forvaltning av naturen og dens ressurser under dette avsnittet.

Kapittel 3: Barnehagens formål og innhold

Det går tydelig frem av denne planen hva som kreves av personalet i barnehagen. Den er utformet slik at alle ledere (både styrer og ped.ledere) kan bruke planen som arbeidsdokument, og sammen drøfte hvordan vi skal oppfylle kravene i rammeplanen.

Vi registrerer at samisk kultur vektlegges sterkere i denne rammeplanen. Det stiller igjen høyere krav til personalet om å sette seg bedre inn i denne kulturen.

Vi savner en tydeligere presisering av fellesskapets betydning for barns utvikling og den glede og positive egenskaper det gir. Enkeltbarnet er i fokus i denne planen. Vi ønsker personalet skal ansvarliggjøres til å bidra til gode opplevelser og glede rundt fellesskap i gruppe. I en tid der det er mye fokus på enkelt-individet, er det viktig å gi barn i gruppe gode erfaringer. Det er av avgjørende betydning for å fungere godt i samfunnet senere.

 

Kapittel 4: Barnehagens arbeidsmåter

Den digitale utviklingen er en del av barns oppvekst, og personalet må forholde seg til dette. Det forutsetter at personalet har basiskunnskaper om digitale verktøyer. Alle ansatte i barnehagene har ennå ikke denne kunnskapen. Det må settes inn ressurser i form av kursing/ opplæring for å få oppfylt denne delen av rammeplanen.

 

 

Kapittel 5: Barnehagens fagområder

Her er det mange krav og forpliktelser og det er veldig tydelig hva som forventes av de ansatte i barnehagen. Denne tydeligheten setter vi i utgangspunktet pris på. Vi stiller likevel et stort spørsmål om disse omfattende kravene er forenlige med «her-og-nå»- holdning til barndommens egenverdi. Barndommens egenverdi krever tid og handlingsrom. Vi har mange barn som ikke har helplass i barnehagen. Kravene kjennes nesten uoverkommelig med tanke på disse barna.

 

Kapittel 6: Ansvar og roller

Flå barnehage mener det er bra at det har kommet et eget kapittel for dette. Det synliggjør forventninger til både styrer og pedagogiske ledere.

 

Kapittel 7: Barnehagen som pedagogisk virksomhet

Det er viktig at rammeplanen er et styringsdokument. Ut fra rammeplanen skal vi skrive en årsplan som skal være et arbeidsredskap for personalet.

Høringsutkastet side 20 sitat: « Barnehagen skal sørge for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, inkluderes i barnegruppen og i det ordinære barnehagetilbudet». Prinsippet om tidlig innsats er viktig, og vi erfarer stadig at det er riktig. Vi ønsker at dette blir gjort ekstra tydelig slik at både fagarbeid og penger rettes mot tidlig innsats på alle nivåer.

 

Kapittel 8: Overganger

Flå barnehage mener det er bra at dette er belyst i rammeplanen.

 

Andre kommentarer:

Personalet ved Flå barnehage mener at det er mye bra i dette høringsutkastet til ny rammeplan.

Vi er likevel bekymret over at det synes å være en ubalanse mellom krav til personalet og bemanning i barnehagen.

Barnehagene blir stadig møtt av nye krav, bl.a. til dokumentasjon. Pedagogiske ledere har også mange andre pålagte oppgaver som krever tid.

I en barnegruppe på 18 barn, er det i løpet av åpningstiden på 10,5 timer, bare maksimalt 3 timer hvor det er full bemanning.

Hvis barnehagene skal klare å oppfylle alle krav i rammeplanen, og samtidig opprettholde kvaliteten, må bemanningen økes ut over det som ligger i forslaget fra Regjeringen i årets statsbudsjett. Vi hilser en bred drøfting rundt bemanning i barnehagene i Norge velkommen.

 

 

 

 

Ler 16.01.17

For Flå barnehage

 

Randi Solberg

 

Inger Johanne Heggvik