Høringssvar fra Fanatunet barnehage SA

Høringssvar på utkast til Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Dato: 18.01.2017

Svartype: Med merknad

Det vises til høring av forslag til ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver med høringsfrist 20. januar 2017.

Fanatunet barnehage SA ønsker å komme med følgende høringsuttalelse.

 • Formålsparagrafen bør inn i ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.
 • Kapittel 2, Barns medvirkning, er det eneste stedet i utkastet at de yngste barna blir nevnt spesielt. Om det er slik at dette utkastet har til hensikt å inkludere de yngste gjennom hele dokumenetet, bør det også tas ut fra dette kapittelet. Da vil formuleringen bli "Alle barn har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp barnas ulike uttrykk og behov." Med en slik formulering vil alle barnehagebarnas rett til medvirkning bli ivaretatt. Det er flere barn enn de yngste i barnehage som mangler verbalspråk. En endring av formuleringen vil ta hensyn til disse også.
 • I kapittel 3. Samarbeid mellom hjem og barnehage bør "foreldre" erstattes av "foresatte". 
 • Kap.3 Samarbeid mellom hjem og barnehage. Siste setning i avsnittet bør omformuleres til "Samarbeid mellom hjem og barnehage skal alltid ha barnegruppens og barnas beste som mål."
 • I kapittel 5, Barnehagens fagområder bør setningen " Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og bidrag slik at arbeidet med fagområdene oppleves som en meningsfull og morsom del av barnas hverdag." omformuleres til "Barnehagen skal ta utgangspunkt i barnas engasjement og interesser, slik at arbeid med fagområdene oppleves som en meningsfull del av barnas hverdag."
 • Det kan med fordel tydeliggjøres at man i barnehagen ikke jobber med ett og ett fagområde, men parallelt og overlappende for å skape helhet i hverdagen. Slik kapittelet er formulert nå ser det ut til at arbeidet med fagområdene er en forberedelse til skolestart, og ikke en arbeidsform for å oppleve mestring og utvikling i barnehagehverdagen.
 • I kap.8 Overganger, Overgang mellom barnehage og skole bør setningen "De eldste barna skal få glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen." omformuleres til "De eldste barna skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen"

Det vil være behov for veiledningsmateriell i barnehagene for god implementering av ny rammeplan.

Etter vår vurdering er det særlig disse temaene det vil være viktig å utarbeide veiledningsmateriell om:

 • Progresjon
 • Bærekraftig utvikling  
 • Digital praksis
 • De yngste barna
 • Barn med behov for spesiell tilrettelegging

Det vil også være behov for kompetanseheving i form av kurs/utdanningstilbud innen bærekraft, praktisk bruk av digitale hjelpemidler sammen med barn og arbeid med demokratiske verdier og normer.