Høringssvar fra Fjellsøya Barnehage

synspunkt fra eier av 1 liten barnehage

Dato: 18.01.2017

Svartype: Med merknad

Svar ang Hørings utkast pr 20.10.2016

 

Undertegnende driver en liten privat barnehage med vekt på gård og friluftsliv med ca 37 barn og ca 10 ansatte. Jobber både administrativt og på avdeling som pedagog.

 

Noen generelle tilbakemeldinger på rammeplanen som helhet:

De fleste setninger er lange og inneholder mange ord og begreper som man må tolke og lage en felles forståelse av i barnehagen. Dette er svært tidkrevende og noe av hensikten med å forkorte teksten i rammeplanen og sette konkrete krav blir borte.

Noen «skal setninger» oppfattes som læringsmål slik de har i skolen. I barnehagen har barna andre forutsetninger og setninger slik som: barna skal få erfaring med…. Og barnehagen skal bidra til at barna… barna skal få begynnende forståelse av… Passer mye bedre inn i den pedagogiske tankegangen og hverdagen førskolelæreren jobber ut ifra.

 

Kap 1 Barnehagens verdigrunnlag:

Mye man kan være enig i. Og som er i tråd med de verdier man ønsker å stå inne for og derfor ønsker å jobbe videre med.  

Setter pris på at punkt om ro og hvile er presisert. Dette vet vi er viktig og trenger å bli prioritert når rammeplanen ellers er full av aktiviteter vi skal innom.

Setter pris på punkt med presisering om barnehagens rolle for å forebygge og oppdage omsorgssvikt og overgrep.

Kap 2 Barns medvirkning

Godt skrevet og nødvendig at bakgrunnen med tanke på konvensjoner og lover blir tatt med  inn i teksten.

Kap 3 Samarbeid mellom hjem og barnehage

Punkt 4 må skrives om! «foreldrene og Barnehagen jevnlig kan utveksle observasjon om barnegruppen» barnehagen er en liten arena og det å diskutere rundt observasjoner vil være i direkte konflikt med personvernet til enkeltbarn og familier.

Kap 3 Barnehagens formål og innhold

Burde dette egentlig være neste kap? Nr 4?

Vi har virkelig lyst til å gjøre alt dette gode for alle barn, hver dag alltid. Vi trenger både pedagognorm og bemanningsnorm i dag! Verken som pedagog på avdeling eller eier på kontoret har jeg mulighet til å legge til rette for alle punktene i dette kapitelet.

 

Kap 4 Barnehagens arbeidsområder

«Barnehagen skal snakke med barna om prinsipper for digital dømmekraft» dette mener vi i all hovedsak er et skole-tema.  Burde i stedet være et punkt om at vi i samarbeid med barnas hjem har dialog med foresatte om nettvett, personvern og barnas tilgang og bruk av digitale apparater.

Setter stor pris på at det poengteres at digital praksis er noe som skal utøves i fellesskap med de ansatte i barnehagen.

Kap 5 barnehagens fagområder:

Gjentar det jeg først nevnte i generell tilbakemelding:

De fleste setninger er lange og inneholder mange ord og begreper som man må tolke og lage en felles forståelse av i barnehagen. Dette er svært tidkrevende og noe av hensikten med å forkorte teksten i rammeplanen og sette konkrete krav blir borte.

Noen «skal setninger» oppfattes som læringsmål slik de har i skolen. I barnehagen har barna andre forutsetninger og setninger slik som: barna skal få erfaring med…. Og barnehagen skal bidra til at barna… barna skal få begynnende forståelse av… Passer mye bedre inn i den pedagogiske tankegangen og hverdagen førskolelæreren jobber ut ifra.

 

Kap 6 Ansvar og roller

Et kapitel som burde stå langt framme i rammeplanen.

Kunne startet med å fastslå at rammeplanen er en forskrift som alle ansatte i barnehagen forplikter seg til å sette seg inn i og utøve i det daglige.

Kap 7 Barnehagen som pedagogisk virksomhet

Vi ønsker andre begreper i disse avsnittene:

«Barnehagen skal jevnlig vurdere det pedagogiske arbeidet. Det betyr at det pedagogiske arbeidet skal beskrives, analyseres og fortolkes» dette er ikke begrep som vi bruker; vi evaluerer, reflekterer vurderer og tolker ut fra barnehagens planer, barnehageloven og rammeplanen.

Vurderingsarbeidet skal bygge på refleksjoner som hele personalgruppen er involvert i. Felles refleksjoner (over det pedagogiske arbeidet kan) gir personalet et utgangspunkt for videre planlegging og gjennomføring. Det kan også bidra til en åpen diskusjon(??) refleksjon om barnehagens formål, innhold og oppgaver

Dokumentasjon

Vi ønsker en presisering om at Styrer i samarbeid med ped.ledere har ansvar for.. 

Dokumentasjon av (personalets arbeid) endres til ped virksomhet synliggjør hvordan personalet arbeider for å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet skal inngå i barnehagens arbeid med å planlegge, vurdere og utvikle den pedagogiske virksomheten. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet (kan) gir foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør (??) i barnehagen og hvordan barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven og rammeplanen.  

Et etisk perspektiv skal ligge til grunn ved dokumentasjon av barnegruppen og enkeltbarn. Personopplysninger skal behandles i samsvar med personopplysningsloven. Dette innebærer blant annet at det (normalt endres til skal) kreves samtykke fra foreldrene dersom barnehagen skal dele personopplysninger med andre instanser eller bruke observasjons-/kartleggingsverktøy.

Unntak fra krav om samtykke er hvis det er mistanke om vold og/eller overgrep.

Foreldre har rett til å se og få utlevert dokumentasjon om egne barn. (veldig bra at dette punktet er kommet med!)

 

Tilrettelegging av tilbudet for barn som trenger ekstra støtte

Noen barn kan ha behov for ekstra støtte i kortere eller lengre perioder. Barnehagen (hvem er bhg? Bør være styrer som) skal sørge for at barn som trenger ekstra støtte tidlig, får den sosiale, pedagogiske og/eller fysiske tilretteleggingen som er nødvendig for å gi barnet et inkluderende og likeverdig tilbud. Tilretteleggingen skal vurderes underveis og justeres i tråd med barnets behov og utvikling. Hvis det er grunn til å tro at barnets behov ikke kan avhjelpes innenfor det ordinære barnehagetilbudet, skal barnehagen opplyse foreldrene om retten til å kreve en sakkyndig vurdering av om barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp.  Barnehagen skal sørge for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, inkluderes i barnegruppen og i det ordinære barnehagetilbudet.

Vi trenger at det står noe om at tidlig innsats og at dette skal prioriteres

Både pedagognorm og personalnorm bør være en nasjonal kjent faktor som sier noe om hvilke rammevilkår et «ordinært» barnehagetilbud innebærer.

Det burde vært presisert i hvilke lover barn med spesielle behov er regulert og hvilke rettigheter som er aktuelle!!!

Kap 8 overganger

Kunne vært kapittel om samarbeidspartnere, burde også inneholdt noe om barnevern, helsestasjon, ppt, logoped, flykning-tjenester, videregående skoler og universitet osv  

Tilvenning kunne vært i kapitel 3 om samarbeid mellom hjem og barnehage