Høringssvar fra De kommunale barnehagene i Ås

Høringssvar - Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Dato: 13.01.2017

Svartype: Med merknad
 • Tanken om å tydeliggjøre ansvar og innhold ved å formulere mange » personalet skal» kan virke mot sin hensikt – spesielt under de ulike fagområdene. Vi er bekymret for at dybdelæring ikke kommer tydelig nok frem og at oppdelingen kan resultere i overfladisk gjennomgang av ulike temaer. Hvordan skal man ellers rekke over alt?
 • Ansvar og roller:
  • Barnehageeier må ha det juridiske ansvar for kvaliteten på barnehagetilbudet og må sørge for tilstrekkelige rammer til at personalet kan levere et barnehagetilbud av god kvalitet.
  • Styrer må ha det faglige ansvaret for det pedagogiske tilbudet, og den profesjonsetiske plattformen må ligge til grunn for arbeidet.
  • Pedagogisk leder må ha ansvar for å lede det pedagogiske arbeidet i tråd med helhetstanken og intensjonen i rammeplan. Styrer og pedagogisk ledere må ha metodefrihet basert på de verdier som ligger til grunn i rammeplan og det er ikke forenlig med ferdige program og metoder utarbeidet av andre.
  • «Barnehagen skal sørge for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp inkluderes i barnegruppen og det ordinære barnehagetilbudet». Et utrolig viktig punkt som det av og til kan være vanskelig å få til – den spesialpedagogiske hjelpen kan bli veldig individorientert.
 • Overgang barnehage – skoleBarnehage og skole bør samarbeide, byttes ut med skal, utveksle kunnskap og informasjon. Barnas medvirkning i overgangen, barnets stemme i overgangen mellom barnehage og skole og erfaringer med skolestart. Forpliktende rutiner, for alle barnehageeiere. Samarbeidet må forankres på et høyere nivå, og tydeliggjort.
 • Mer forpliktendende samarbeid mellom skole og barnehage. Kommunens rolle og ansvar for god overgang mellom barnehage og skole.

 

 • Samarbeid mellom hjem og barnehage
  • «På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig skal utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring.»
  • «Gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger om barnegruppens trivsel, utvikling og læring.»

Hvilket syn på barn og læring skal ligge til grunn for observasjoner og vurderinger knyttet til enkelt barns og barnegruppens utvikling og læring? Hvordan skal etikk og taushetsplikt kombineres med observasjoner og vurderinger knyttet til utveksling av observasjoner og vurderinger i foreldreråd og samarbeidsutvalg?