Høringssvar fra Bjerkreim kommune

Høringsuttale - Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Dato: 22.12.2016

Svartype: Med merknad

Høringsuttale - Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

 

 

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver på høring. Dokumentet er på 20 sider og bygger på eksisterende Rammeplan og barnehagelov. Høringsfristen er 20. januar 2017.

 

Faktiske opplysninger:
Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven, og dermed forpliktende for barnehagen. Rammeplanen er et pedagogisk verktøy for de som jobber i barnehagen. Rammeplanen ble sist revidert i sin helhet i 2006.

Vurderinger:
Bjerkreim kommune ønsker å gi følgende innspill i denne høringsprosessen:

3. Barnehagens formål og innhold
Innenfor barnehageområdet nasjonalt har det blitt ytret ønske om en tydeligere rammeplan som vil minske de store kvalitative forskjellene mellom barnehager. Barn starter tidligere i barnehage nå enn for 10 år tilbake, og i tillegg går flere flerspråklige barn i barnehagene nå enn før. Det er Bjerkreim kommune sin oppfatning at forslaget til Rammeplan i større grad enn før møter dagens utvikling og behov.

Livsmestring og helse blir og omtalt i planen, og er nytt i denne sammenheng. Det ble gjort en endring i barnehagelovens formålsparagraf i 2010, og kommer dermed tydeligere til utrykk nå. Bjerkreim kommune støtter denne presiseringen.
Bjerkreim kommune registrerer at forslag til rammeplan har i større grad enn i tidligere rammeplan en presisering av hva personalet SKAL gjøre, ikke kan/bør gjøre. Dette synliggjør og understreker personalet i barnehagen sin profesjon og viktige jobb.

Bjerkreim kommune ser at de samme fagområdene blir foreslått videreført, men med noen endringer. Mat blir tatt med under Kropp, bevegelse, mat og helse. Det blir lagt vekt på matglede og matkultur, som viser en økt fokusering på området. For å forsterke fokus på sunne matvaner ønsker Bjekreim kommune et ekstra kulepunkt, I tillegg til de syv som står opplistet, på side 13 I høringsnotatet.

·         får gode holdninger til mat som verdi, vi kaster ikke mat.

 

Det samme gjelder under Natur, miljø og teknologi, der teknikk erstattes med teknologi for å bedre følge utviklingen.
Det er gjennomgående et økt fokus på personalet sitt arbeid for å nå målene. Personalet vil med denne planen få et tydeligere mandat i forhold til arbeidsoppgavene. Progresjon har blitt tatt inn som et må-punkt i planen og omtales som et punkt personalet skal ta høyde for i all planlegging. Et krav om dette vil føre til økt kvalitet slik Bjerkreim kommune ser det.

6. Roller og ansvar
Økt fokus på kvalitet i form av kompetanse er og har vært i søkelyset i barnehagesektoren over lang tid. Vil det komme en personalnorm i barnehagene? Vil det gå mot to barnehagelærere på hver avdeling? Slike spørsmål er ofte oppe til diskusjon. Det virker derfor litt underlig at det ikke blir fokusert på yrkesgruppen barne- og ungdomsarbeider som faggruppe. Dette er en faggruppe med kompetanse innenfor det pedagogiske arbeidet, som Bjerkreim kommune mener bør få en mer sentral rolle i planen.

«Barnehageeier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold» side 17. Bjerkreim kommune foreslår at det ligges inn følgende; Barnehageeier kan i samarbeid med styrer, tilpasse rammeplanen til lokale forhold.

8.Overganger
Bjerkreim kommune registrerer og at det på høringskonferansen i Rogaland ble lagt vekt på at en dypere innføring i hvordan innkjøring i barnehagen skal foregå, spesielt for de minste barna. Etter å ha lest kapittelet finner vi ikke at dette samsvarer med intensjonen som ble lagt frem. Et tydeligere innhold som omhandler innkjøring for 1-åringer vil være nyttig, og samtidig henge sammen med det foredragsholder sa under konferansen.

Økonomiske konsekvenser:
Ingen konsekvenser

Konsekvenser for barn og unge:
Som beskrevet i saken over

Konsekvenser for folkehelsen:
Som beskrevet i saken over

Beredskapsmessige konsekvenser:
Ingen konsekvenser