Høringssvar fra Barnas hus barnehage

Høringssvar fra klubben v/ Barnas hus barnehage . Molde

Dato: 19.01.2017

Svartype: Med merknad

Høring.

 

 

Pkt. 3 Barnehagens formål og innhold. S. 8, første avsnitt om lek.

Det står at leken «skal være» en arena for barns utvikling osv.

Bør endres til leken «er» en arena for….

 

Pkt. 6 Ansvar og roller.

 

Barnehageeier.

«Et kompetent pedagogisk personale er en forutsetning for…»

Endres til «Barnehageeier har ansvar for at det er tilstrekkelig bemanning og kompetent pedagogisk personale i barnehagen»

Vi ønsker at dette ansvaret skal tydeliggjøres mer enn det gjør i utkastet.

 

Styrer.

Dert står «styreren leder det daglige arbeidet…»

Endres til «Styrer har ansvar for det daglige arbeidet….»

 

Pedagogisk leder.

Kulepunkt tre endres: Sett punktum etter første ledd av setningen:

  • deltar aktivt i det daglige arbeidet med barna.

Så ønsker vi et eget kulepunkt om personalansvaret:

  • har ansvar for å lede, veilede og være rollemodell for det øvrige personalet på avdelingen.

Og et nytt punkt i tillegg:

  • har ansvar for valg av metoder og verktøy i det daglige pedagogiske arbeidet med barna.